Параметри на служителите на почасово заплащане

За всички служители, назначени на почасово заплащане е необходимо в картона, в екран „Допълнителни“ да бъде поставена отметката „Почасово” и да бъде въведен номер на часовата ставка, която ще се прилага при пресмятане на възнаграждението на конкретния служител.

Когато желаем ставката да се изчисли от програмата автоматично на база зададената основна заплата и броя на отработените часове по графика, в картона се записва ставка „0“. При този метод основната заплата ще остане постоянна, без значение от броя отработени часове от служителя.

Параметри на служителите