Параметри на фирмата

За да извършва своята дейност, всяка една фирма тряба да е регистрирана съгласно съответните закони – Търговски закон, Закон за ДДС и др. Тя се харкатеризира с конкретни параметри – име, седалище, адрес за кореспонденция, Булстат, ИН по ДДС и т.н. Именно тези данни са първите, които се въвеждат, когато се добавя нова фирма в базата на Плюс-Минус.

Записаните веднъж данни могат да се променят, като програмата следи за валидността на въведената информация – Булстат, IBAN за банковата сметка.

Параметрите се въвеждат и променят от бутона в първоначалния екран Избор на фирма, който се вижда още при самото влизане в програмата. При неговото натискане се отваря следният екран:

Параметри на фирмата

Някои от параметрите, които се въвеждат тук, се използват в определени документи и справки:

  • Пощ. код, Град, Адрес, ЕИК, ИНДДС, данните за банковата сметка, място на сделката – в изходните и входящите фактури, протоколите, платежните нареждания, документите в модул ТРЗ и ЛС и др;
  • ПНОИД и НКИД ТЗПБ, член ОК – в Декларация обр. 1 и обр. 6, в документите, свързани с движението на персонала (Трудов договор, Допълнително споразумение и др.), в справките, извеждани от програмата (УП-2, УП-3, Проверка на минималния осигурителен доход и др.).

Параметрите се попълват ръчно, единствено в полето Вид рег.ДДС вида на регистрацията се избира от падащо меню, което се отваря след двойно щракване в него.

В екран Допълнителни можете да зададете допълнителни параметри на фирмата като име, адрес и МОЛ на английски език, които да се попълват например в двуезичната фактура-на български и на английски език; въвеждат се параметри, свързани с дейността на адвокатски или нотариални кантори и др.

В екран По ЗАДС се въвеждат съответните параметри на фирмата, когато тя е регистрирана по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).