+
-
+
-
+
+
-
-
+

Счетоводен софтуер

Всичко необходимо за управление финансово-счетоводната дейност на предприятието на едно място, от записване на трансакции до обобщаване и анализ на финансови отчети. Счетоводството става лесно, бързо и удобно.

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Счетоводно табло

Бърз преглед в реално време на цялото счетоводство

Таблата за управление предоставят бърз преглед на ключови показатели, свързани с бизнес процесите.

С възможността за създаване на конфигурируеми и персонализирани табла, не е нужно да сте счетоводен експерт, за да анализирате всеки компонент на бизнеса си от едно място.

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Сметкоплан и Аналитични признаци

Синтетично и аналитично отчитане

Започвате с предварително зададен сметкоплан, с възможност за редакция. Въведете неограничен брой и с неограничена вложеност аналитичности, за да имате максимално детайлни справки.

Приключете автоматично отчетния период и прехвърлете данните за следващия. Сведете грешките до минимум като заключите периода.

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Документи и счетоводни трансакции

Лесно и удобно

Преглеждайте въведените документи и счетоводни трансакции. Използвайте различни филтри, за да получите точна извадка на необходимата информация.

Проследявайте приходите и разходите (разсрочени или начислени).

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Документи

Пълна автоматизация

Спестетe време и запишете стопанските операции с помощта на разнообразен набор от документи.

Изпращайте фактури към клиентите си с натискане на един бутон.

Настройте документите според нуждите на стопанската си дейност.

При необходимост коригирайте вече записаните документи.

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Банка

Плащания и задължения

Импортирайте автоматично банковите извлечения. Закрийте автоматично неплатените фактури.

Генерирайте автоматично файл с платежни към различни банки.

Получете информация за задълженията и плащанията си. Следете постъпленията по банка и каса.

Счетоводен софтуер Плюс Минус - Счетоводни справки, годишни отчети и декларации

Справки

Използвайте богат набор от справки, с многобройни опции за настройки.

Формирайте файл с дневници и декларация за ДДС само с един бутон.

Рационализирайте управлението на дълготрайните активи. Създайте картон за всеки актив и проследете полезния му живот от закупуването до пълното му амортизиране.

Изведете необходимите годишни отчети. Формирайте файл за годишните декларации.

Счетоводен софтуер Плюс Минус – лесно, бързо и удобно счетоводство

Счетоводството е задължителен елемент от управлението на всяка една фирма, независимо от нейната големина и оборот.

Собствениците на бизнеси могат да избират между два варианта за управление на счетоводството – да използват услугите на външна счетоводна къща или да назначат служители, които да се грижат за обработката на документите във фирмата.

Ако имате счетоводители на щат, то счетоводният софтуер на Плюс Минус е най-добрата инвестиция, която можете да направите за вашата работа. Нашият счетоводен софтуер ви дава всичко необходимо за ефективното и лесно управление на финансово-счетоводната дейност на компанията ви на едно място.

Със счетоводния софтуер на Плюс Минус ще имате възможността да извършвате най-различни действия – от записване на транзакции до обобщаване и анализиране на отчети. Ето и кои са другите функционалности, които получавате със счетоводния софтуер на Плюс Минус!

Прочети повече
Счетоводен софтуер 1
Счетоводен софтуер - за вашия бизнес!

Счетоводният софтуер ви представя цялата актуална информация на едно място

Отчет на приходите и разходите, издадените документи и наличностите по банковите сметки на вашия бизнес – всичко това е достъпно на едно място – в таблото на счетоводния софтуер на Плюс Минус.

Таблата за управление на счетоводния софтуер позволяват на служителите, както и на управителя на фирмата, да сравняват бързо и лесно ключови показатели, пряко обвързани с процесите в компанията.

Счетоводният софтуер на Плюс Минус ви дава свободата да създадете сами своето персонално табло, което да ви показва информацията, която е най-важна за вашия бизнес.

Дори и да не сте експерт в счетоводството, нашият счетоводен софтуер ще ви помогне да анализирате всеки елемент от работата на вашата компания.

Счетоводен софтуер 2
Счетоводен софтуер - свържете се с нас!

Счетоводен софтуер със синтетично и аналитично отчитане

Възможността от технически грешки при въвеждане, пресмятане или прехвърляне на информация е сведена до минимум с използването на счетоводния софтуер на Плюс Минус. Достатъчно е да създадете предварително зададен сметкоплан, като в него можете да въведете неограничен брой и с неограничена вложеност аналитичности. По този начин счетоводният софтуер ви позволява да правите справки, които да са достатъчно детайлни и изчерпателни.

Счетоводният софтуер ви дава възможността лесно и бързо да приключвате отчетния период, като данните автоматично може да се прехвърлят за следващия такъв.

А за да предпазите фирмата си от неволни грешки или злонамерени действия, счетоводният софтуер ви дава възможността да заключите предходния период и да не може да се въвеждат промени.

Счетоводен софтуер 3
Счетоводен софтуер - научете повече!

Всичко е по-лесно и удобно със счетоводния софтуер на Плюс Минус

С помощта на счетоводния софтуер на Плюс Минус можете с лекота да извършвате редица действия, като преглед на счетоводни документи, транзакции, приходи и разходи, както и плащания и задължения.

Счетоводният софтуер работи с много филтри, които ви позволяват да извлечете точната информация, от която се нуждаете, като междувременно ви спестява време с автоматизираните си процеси.

С помощта на счетоводния софтуер можете лесно да запишете всички стопански операции на бизнеса си с помощта на библиотека от документи, да изпращате фактури и проформа фактури към клиентите и да проверите наличностите по банковите си сметки, без да излизате от счетоводния софтуер.

Счетоводен софтуер 4
Счетоводен софтуер - разгледайте сега!

Счетоводният софтуер ви дава точни и детайлни справки

Не на последно място, счетоводният софтуер на Плюс Минус ще ви даде възможността да правите най-различни справки с помощта на опциите за настройки.

Софтуерът за счетоводство може лесно и бързо да оформи файловете с дневниците и попълнена декларация за ДДС само с натискането на един бутон.

Със счетоводния софтуер на Плюс Минус можете да генерирате годишни отчети, както и да създадете файл за подаване в НАП на годишните данъчни декларации.

Счетоводен софтуер от Плюс Минус

Ние сме разработили счетоводен софтуер, който ефективно да улесни и оптимизира процесите във вашата фирма.

Основното предимство на нашия счетоводен софтуер е пълната му интеграция с ERP системата Плюс Минус. Така при запис на документи в складовия софтуер, промените автоматично се отразяват в счетоводния софтуер, както и в програмата за производство. Това ще ви спести много време и усилия и ще ви предпази от евентуални грешки при пренасянето на информацията.

Клиентите, които искат да се възползват от счетоводния софтуер на Плюс Минус, имат възможността да избират от 2 пакета – стандарт и професионал.

Счетоводен софтуер Плюс Минус – Стандарт

В стандартната версия на нашия счетоводен софтуер ще имате възможността автоматично да попълвате и печатате документи, както и лесно да генерирате и изпращате фактури и проформа фактури директно по имейл.

Със счетоводния софтуер на Плюс Минус ще имате възможността да извършвате разнообразие от типови операции, работа с валути, трансфер на операции, оборотни и хронологични ведомости, водене на главна книга и много други.

Стандартната версия на счетоводния софтуер ви позволява лесно да работите с различни валути, да следите обороти между аналитичности, както и да създавате и попълвате дневници и декларации за ДДС.

Нашият счетоводен софтуер създава за вас VIES декларация, свързана с осъществяването на търговия и сделки в рамките на Европейския съюз, както и отчет по журнала на операциите.

Счетоводният софтуер на Плюс Минус генерира за вас най-различни финансови отчети, позволява ви да управлявате банковите си сметки, да водите каса, осчетоводява банкови бордера и ви дава най-различни справки по видове плащания, както и възможността да следите разплащанията и задълженията на партньорите ви.

Освен това счетоводният софтуер автоматично изчислява за вас евентуални валутни разлики, приключва счетоводни сметки и приключва счетоводната година.

Счетоводен софтуер Плюс Минус – Професионал

Освен всички функционалности, които получавате в пакет Стандарт, пакетът Професионал на нашия счетоводен софтуер ви дава възможността да работите в мрежа, както и възможност за работа с неограничен брой фирми.

Клиентите, които използват професионалния счетоводен софтуер на Плюс Минус могат да делегират различни нива на достъп на служителите си и разполагат с клиентско табло, през което бързо и лесно да достъпват необходимата информация.

Освен това професионалният пакет на счетоводния софтуер ви позволява да правите финансови анализи на дейността на компанията ви, както и генерира годишни данъчни декларации, годишен финансов отчет и годишен отчет на дейността.

Със счетоводния софтуер на Плюс Минус в пакет Професионал имате възможността за автоматично импортиране на банкови бордера в системата, както и проверка на ДДС.

В професионалния пакет на счетоводния софтуер е включен и OSS – европейският електронен портал на бизнесите, които се използва за проверка на ДДС задълженията, които произлизат от търговия в рамките на Европейския съюз, както и извън него, възникнали след въвеждането на промените от 1 юли 2021 година.

И не на последно място – софтуерът ви позволява да заключвате изминали периоди, за да предпазите компанията си от злонамерени действия или допускане на грешки от недоглеждане.

Всичко е по-бързо, по-лесно и по-ефективно със счетоводния софтуер на Плюс Минус.

Обадете ни се още днес на телефон 0700 15 000 и заявете вашия професионален софтуер от Плюс Минус!

>