Счетоводство

 

Информация за модул Счетоводство ще намерите в раздели Ръководства : Счетоводство с Плюс Минус и Видео

 
Сравнение между Счетоводство Стандарт и Счетоводство Професионал:
 
 
Стандарт
Професионал
Многофирменост
не
да
Права на достъп
не
да
Въведени Национален сметкоплан и Национален бюджетен сметкоплан
да
да
Автоматично попълване и печат на документи и автоматично контиране
да
да
Работа с типови операции
да
да
Работа с валути
да
да
Неограничена аналитичност
да
да
Заключване на периоди
не
да
Трансфер на операции
да
да
Оборотни ведомости
да
да
Главна книга
да
да
Хронологични ведомости
да
да
Обороти между аналитичности
да
да
Справки и дискета за ДДС
да
да
VIES декларация
да
да
Отчет по журнала на операциите
да
да
Дълготрайни активи, Амортизации
да
да
Интрастат
не
да
Финансови отчети (Баланс, ОПР, ОПП, ОСК и др.)
да
да
Банка и каса
да
да
Автоматичен импорт и осчетоводяване на банкови бордера
да
да
Справки по видове плащания
да
да
Следене на разплащанията и задълженията на партньорите
да
да
Експорт на справките в Excel, OpenOffice и PDF формат
да
да
Автоматично изчисляване на валутни разлики
да
да
Автоматично приключване на счетоводни сметки
да
да
Автоматично приключване на счетоводна година
да
да
Годишни данъчни декларации
не
да
Годишен финансов отчет
не
да
Годишен отчет за дейността
не
да
Финансов анализ
не
да
Работа в мрежа
не
да
 
 

Склад

 

Информация за модул Склад ще намерите в раздели Ръководства : Склад с Плюс Минус и Видео

 
Сравнение между Склад Стандарт и Склад Професионал:
 
 
Стандарт
Професионал
Многофирменост
не
да
Права на достъп
не
да
Неограничен брой складове
да
да
Всички видове складови операции (доставки, продажби, преместване, производство, заявки, брак …)
да
да
Консигнации с опции за следене на плащанията и върнати количества
да
да
Следене на разплащанията, падежи и напомнителни писма
да
да
Търговски отстъпки и надценки, ценови листи
да
да
Издаване и отпечатване на всички необходими документи
да
да
Автоматично контиране
да
да
Автоматично разпределение на допълнителните доставни разходи от транспорт, мита, акцизи ...
да
да
Отваряне на документ като друг документ
да
да
Комбиниране на няколко документа в един
да
да
Повторно отваряне, редактиране и отпечатване на документите
да
да
Следене на минимални количества
да
да
Работа с валути
да
да
Работа с партиди
не
да
Преоценки
да
да
Водене на каса
не
да
Трансфер на операции
да
да
Връзка с баркод четец
не
да
Справки за наличности и инвентаризационен опис
да
да
Справки за складови операции и издадени документи
да
да
Справки за движение на стоки и наличност към избрана дата
да
да
Справки за консигнации
да
да
Справки за стоки с изтичащ срок на годност
да
да
Справки по видове плащания
да
да
Справки за задължения на партньорите
да
да
Справки и дискета за ДДС
да
да
Справки за анализ на дейността, рентабилност на клиентите, планиране на доставките, стоки без движение ...
не
да
Работа в мрежа
не
да
 
 

Заплати

 

Информация за модул Заплати ще намерите в раздели Ръководства : Заплати с Плюс Минус и Видео

 
Сравнение между отделните варианти:
 
 
Експрес
Стандарт
Професионал
Предприятие
Брой служители
до 10
до 50
до 250
над 250
Многофирменост
не
не
да
да
Права на достъп
не
не
да
да
База данни за персонала по азбучен ред и по отдели
да
да
да
да
Трудови и граждански договори, молби, заповеди, допълнителни споразумения, сметка за изплатени суми, служебни бележки, удостовeрения за доход ...
да
да
да
да
Образци за пенсиониране УП-2 и УП-3
да
да
да
да
Автоматизирано изчисляване на трудов стаж
да
да
да
да
Автоматизирано изчисляване на аванси, заплати, осигуровки, болнични, отпуски, нощен и извънреден труд
да
да
да
да
Автоматизирано осчетоводяване на аванси и заплати
да
да
да
да
Автоматизирано генериране на декларации 1 и 6 за НАП
да
да
да
да
Автоматизирано генериране на файл за трудови договори
да
да
да
да
Автоматизирано генериране на описи за изплащане на обезщетения за НОИ
да
да
да
да
Автоматизирано генериране на платежни нареждания за социалните и здравни осигуровки
да
да
да
да
Автоматизирано генериране на файл за превеждане на заплатите по дебитни карти
да
да
да
да
Проверка на минималния осигурителен доход
да
да
да
да
Практически неограничен брой разплащателни пера за начисления, удръжки и отсъствия
да
да
да
да
Работа със смени и графици
не
не
да
да
Работа при непълна работна седмица
да
да
да
да
Почасово заплащане
не
не
да
да
Сделно заплащане - индивидуално и по бригади
не
не
не
да
График за полагаемия годишен отпуск
да
да
да
да
Щатно разписание
не
не
не
да
Справки за личния състав
да
да
да
да
Справки за начислените възнаграждения на персонала
да
да
да
да
Справки за отсъствия, присъствени дни и извънреден труд
да
да
да
да
Справки за дължими осигуровки и данък
да
да
да
да
Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие
да
да
да
да
Справки по нормативни изисквания на НАП и НОИ
да
да
да
да
Справки за почасово заплащане
не
не
да
да
Справки за сделно заплащане
не
не
не
да
Работа в мрежа
не
не
да
да
 
 

Производство

 

Информация за модул Производство ще намерите в раздели Ръководства : Производство с Плюс Минус и Видео

 

Модул Производство е предназначен за автоматизиране на работата в средни и големи производствени предприятия. Той има следните възможности:

 
 • Разходни норми включващи основните суровини за производството на единица продукт;
 • Възможност за работа с повече от една мерна единица на материалите;
 • Възможност за лесно добавяне на допълнителна информация в разходната норма, спрямо нуждите на предприятието;
 • Възможност за задаване по разходна норма на разходите за механизация и работна ръка;
 • Възможност за задаване на операциите, необходими за изработката на единица продукт в разходната норма;
 • Проследяване на поръчки/заявки за производство;
 • Работа с индивидуални и обобщени поръчки;
 • Възможност за избор дали да се работи само по индивидуални поръчки или чрез обобщаване на няколко индивидуални в обобщена поръчка;
 • Опция за обобщаване на продуктите от индивидуалните поръчки по контрагент;
 • Проверка за наличност на материали още при генериране на поръчката и възможност за автоматично генериране на заявки за доставка на необходимите или недостигащи количества;
 • Следене на отказани поръчки;
 • Планиране на производството чрез производствени планове (планови задания) за избран период;
 • Възможност за планиране на производството спрямо приоритета на поръчките;
 • Възможност за проверка за наличност на материали в плана за производството;
 • Автоматично генериране на производствени операции за изпълнение в плана за производството на база заложените по разходна норма;
 • Отпечатване на производствения план в специална бланка, съобразена с нуждите на предприятието;
 • Складови искания за изписване на материали от склада по планово задание;
 • Лесна замяна на един материал с друг в складовото искане;
 • Проследяване във всеки един момент какво количество е изписано за производство и колко остава да се изпише съгласно производствения план;
 • Автоматично блокиране на материалите, необходими за производството на количествата предвидени по план;
 • Автоматично разблокиране на количествата при изписване на материалите;
 • Работа с вложени калкулации;
 • Заприхождаване на готовата продукция;
 • Възможност за работа с повече от една мерна единица на продукцията;
 • Заприхождаване на продукцията по различни цени по преценка на потребителя на програмата;
 • Автоматично генериране на партиден номер с различна структура и формат според нуждите на предприятието;
 • Проследяване на произведеното количество продукция и оставащото за производство, съгласно производствения план;
 • Отчитане на извършените производствени операции и начисляване на нормени заработки още в процеса на производство на база производствения план или произведеното количество продукти;
 • Автоматичен запис на индивидуални и бригадни карти от отчета за извършени производствени операции;
 • Възможност за предварително изчисляване сумата на заработката по планово задание;
 • Проследяване на извършените производствени операции и оставащите за изпълнение по планово задание;
 • Възможност за отпечатване на баркод етикети и регистриране на извършените операции посредством баркод-четец;
 • Възможност за последващо въвеждане на нормени заработки директно в работните карти на работниците в модул Заплати и Личен състав, Сделно заплащане;
 • Възможност за отчитане на извършените операции по бригади чрез Бригадни работни карти;
 • Във всички документи информация за номера на поръчката, по която се работи на съответния етап;
 • Автоматично изчисляване на пълна себестойност на 1-ца изделие;
 • Възможност за изчисляване на пълна себестойност по модели/групи продукти;
 • Възможност за избор на вид разходи, които да се калкулират в себестойността в завимост от:
 • - групата главна аналитичност на отчитане на разходите;
 • - тип документ, с който са осчетоводени тези разходи;
 • Гъвкавост при изчисляване на пълната себестойност, съобразно нуждите на предприятието: обобщаване на различно ниво на аналитичност на разходите, различен начин на разпределение на отделните видове непреки разходи – общи разходи, разходи за спомагателни материали, разходи за работна ръка и амортизация.
 • Възможност за изчисляване на прогнозна себестойност, чрез залагане на очакван процент на изменение на разходите спрямо текущия период.
 
 

Специализирани модули

 

Освен стандартните в Плюс Минус има и редица специализирани модули. По разпространените от тях са:

 
 • Данъчен склад - по Закона за акцизите и данъчните складове
 • Здравноосигурителни каси
 • Амбалаж
 • Документи за веригите магазини - Метро, Била, Карфур, Кауфланд, Меркатор, Практикер, Мосю Бриколаж ...
 • Импорт от бензоколонки
 • EDI документи
 • е-Фактура
 • Управление на договори и автоматично фактуриране