+
-
+
-
+
+
-
-
+

СУПТО - варианти

Модул POS е аналогичен на модул Продажби, но е СУПТО по Наредба Н-18.

POS

СтандартПрофесионал

Многофирменост

.

Права на достъп

..

Неограничен брой складове

..

Всички видове складови операции (доставки, продажби, преместване, производство, заявки, брак …)

..

Следене на разплащанията, падежи и напомнителни писма

.

Търговски отстъпки и надценки

..

Ценови правила

.

Издаване и отпечатване на всички необходими документи

..

Автоматично контиране

..

Автоматично разпределение на допълнителните доставни разходи от транспорт, мита, акцизи ...

..

Отваряне на документ като друг документ

..

Комбиниране на няколко документа в един

..

Повторно отваряне, редактиране и отпечатване на документите

..

Изпращане на фактури и проформа-фактури по email

..

Следене на минимални количества

..

Работа с валути

..

Работа с партиди

.

Водене на каса

..

Връзка с баркод четец

..

Преоценки

..

Инвентаризации

..

Трансфер на операции

.

Справки за наличности и инвентаризационен опис

..

Справки за наличности

..

Справки за складови операции и издадени документи

..

Справки за движение на стоки

..

Справки за стоки с изтичащ срок на годност

..

Справки по видове плащания

..

Справки за задължения на партньорите

.

Справки по Наредба Н-18

..

Дневници и декларация за ДДС

.

Справки за анализ на дейността, рентабилност на клиентите, планиране на доставките, стоки без движение ...

.

Поръчки и справка за поръчки

.

Автоматичен импорт и осчетоводяване на банкови бордера

.

Клиентско табло

.

Работа в мрежа

..
>