+
-
+
-
+
+
-
-
+

Софтуер за Заплати - варианти

Заплати

ОсновенСтандартПрофесионалПредприятие

Брой служители

до 10до 50до 250над 250

Многофирменост

..

Права на достъп

..

База данни за персонала по азбучен ред и по отдели

....

Трудови и граждански договори, молби, заповеди, допълнителни споразумения, сметка за изплатени суми, служебни бележки, удостовeрения за доход ...

....

Образци за пенсиониране УП-2 и УП-3

....

Автоматизирано изчисляване на трудов стаж

....

Автоматизирано изчисляване на аванси, заплати, осигуровки, болнични, отпуски, нощен и извънреден труд

....

Автоматизирано осчетоводяване на аванси и заплати

....

Автоматизирано генериране на декларации 1 и 6 за НАП

....

Автоматизирано генериране на файл за трудови договори

....

Автоматизирано генериране на описи за изплащане на обезщетения за НОИ

....

Автоматизирано генериране на платежни нареждания за социалните и здравни осигуровки

....

Автоматизирано генериране на файл за превеждане на заплатите по дебитни карти

....

Автоматизирано разпращане на фишове за заплати по email в PDF формат

....

Автоматизирано начисляване на запори

..

Проверка на минималния осигурителен доход

....

Практически неограничен брой разплащателни пера за начисления, удръжки и отсъствия

....

Работа при непълна работна седмица

....

Работа със смени и графици

..

Почасово заплащане

..

Сделно заплащане - индивидуално и по бригади

.

Щатно разписание

.

График за полагаемия годишен отпуск

....

Справки за личния състав

....

Справки за начислените възнаграждения на персонала

....

Справки за отсъствия, присъствени дни и извънреден труд

....

Справки за дължими осигуровки и данък

....

Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие

....

Справки по нормативни изисквания на НАП и НОИ

....

Справки за почасово заплащане

..

Справки за сделно заплащане

.

Работа в мрежа

..
>