Брой: 4

01.12.2021

Данъчни облекчения за деца за 2021г.

С § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Държавен вестник бр. 104 от 08.12.2020 ) са приети нови по-високи размери на …

Научете повече

01.07.2021

Режим за обслужване на едно гише (OSS) - деклариране

Справки-декларации за ДДС по режима за обслужване на едно гише Данъчно задължено лице (онлайн търговец; търговец, които управлява електронните интерфейси и др.), което използва един от специалните …

Научете повече

01.07.2021

Документиране на доставките по режими за обслужване на едно гише (OSS)

Документиране на доставките, за които се прилага режим за облагане на ДДС обслужване на едно гише Съгласно разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на …

Научете повече