Брой: 121

26.04.2024

Работа с дълготрайни материални активи

Определение за дълготраен материален актив Според националните счетоводни стандарти ДМА (дълготраен материален актив) е актив с натурална-веществена форма, който се използва за дейността на …

Научете повече

15.04.2024

Валутни разлики и отчитането им в Плюс Минус

Валутната (курсова) разлика е разлика, която възниква в следствие на преизчисляването на даден брой единици от една валута в друга валута при различни обменни курсове. Редът за отчитането на ефекта от …

Научете повече

08.04.2024

Процедура по приспадане и възстановяване на ДДС съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДДС

Регистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) лица за всеки данъчен период подават справка-декларация по образец - приложение № 13 от Правилника за прилагане на Закона за ДДС …

Научете повече