Брой: 6

12.09.2016

Цени при продажба на стоки и въвеждането им в Плюс Минус

Съгласно чл. 183 от Закон за задълженията и договорите продажбата е договор, с който едно лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещ или друго право срещу цена, …

Научете повече

12.09.2016

Брак на стоки с изтичащ срок на годност

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да …

Научете повече

04.04.2013

Внедряване на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) от 01.04.2013

От 01.04.2013 се въведе задължение за лицензираните складодържатели, регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, както и лицато по чл. 3, т.4 и 6 от закона да издават …

Научете повече