Брой: 7

16.01.2023

Данъчно облекчение за намалена работоспособност за данъчната година, в която решението на ТЕЛК е влязло в сила или изтича

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се …

Научете повече

28.11.2022

Начисляване на бонуси под формата на награди и подаръци

Редица фирми раздават бонуси в натура на работниците и служителите за определени заслуги или постигнати резултати под формата на подаръчни ваучери или друг вид предметни награди. Наградите се дават на …

Научете повече

25.11.2022

Осигурителен доход на лица, работещи без трудово правоотношение, когато са осигурени на друго основание

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото …

Научете повече