Статии от категория: Други

Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи

Публикувано на

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 19 април 2011 година и влиза в сила от 1 април 2011 година. Пореден номер Икономически дейности НКИД Наименование на икономическата… още »

Забрана за кешово плащане над 15 000лв дори сделката да е сключена преди законът да е в сила

Публикувано на

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Това важи и тогава, когато произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба, според указание на министъра на финансите за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Нормативният… още »

Наблюдение на структурата на заплатите – 2010

Публикувано на

НСИ стартира провеждането на наблюдение „Структура на заплатите 2010” от този месец. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент № 530/1999 на Съвета на Европа и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Ще бъдат обхванати – фирми, организации и техните поделения, регистрирани на територията на Република България. Наблюдението на структурата на заплатите… още »

Eдинен формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност

Публикувано на

От 01.04.2011 влиза в сила Eдинния формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност, утвърден със Заповед ЗАМ- 179/24.03.2011г. на директора на Агенция „Митници“. Икономическите оператори могат да подават данните по електронен път чрез Системата за управление на акцизите – СУА 2.1. В съответствие с промяната… още »

НОИ обяви осигурителния доход за януари 2011г.

Публикувано на

Осигурителният доход за страната за януари 2011 г. е 579,57 лв. – това обяви НОИ на интернет страницата си. Забелязва се спад спрямо предходния месец декември с около 33лв, което всъщност е нормално, поради факта, че през декември се изплащат 13-ти заплати, както и други парични премии и бонуси. Средномесечният осигурителен доход за периода от… още »

Промени в КТ, касаещи надомния труд

Публикувано на

В парламента е внесен проект за промени в КТ, който нормативно да регламентира отношенията между работодател и надомни работници. Проектът е одобрен от социалните партньори и е внесен от Министерския съвет. Той предвижда създаването на изцяло нов раздел „Допълнителни условия за извършване на надомната работа“. Трудовият договор в тези случаи ще се сключва по реда… още »

Нарастват разходите на работодателите за труд през 2010-та година

Публикувано на

Общите разходи на работодателите за един отработен час на  наетите от тях лица през 2010 година нарастват с 8% спрямо същия период на 2009 година – това показват предварителните данни на НСИ, публикувани в справка за разходите на работодателите за труд за четвъртото тримесечие на 2010 година. По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9995

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9994

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП. Промяната е в съответствие с… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9993

Публикувано на

Модул ТРЗ и ЛС · Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид осигурен и категория труд. Процентът за фонд Пенсии за сметка на работодателя, вече не се задава в картона, а се извежда в екран… още »