Разместване на почивните и работните дни за месец декември 2013

Публикувано на

В брой 100 от 19.11.2013 на Държавен вестник е публикувано Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през декември 2013 г. Съгласно това решение 23 декември (понеделник) е обявен за почивен ден, а ще се… още »

Редакция на шаблон Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус 6.999 от 07.10.2013 г.  много клиенти видяха новия вид на документите Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор. Реализирани са няколко нови  възможности: –      промяна в текста на шаблоните: добавяне на текст или редактиране на съществуващ, изтриване на редове или добавяне на нови. –      възможност за избор на различни видове шаблони на един… още »

Деклариране от предприятия или самоосигуряващи се лица на доходи на физически лица, придобити или начислени през четвъртото тримесечие на данъчната година

Публикувано на

Данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество Съгласно чл. 43 и 44  от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност или наем е предприятие или самоосигуряващо се лице,… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 07.10.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС При генериране на декларации обр. 1 за маркираните /основни, коригиращи или заличаващи данни/ е добавена възможност за избор едновременно на всички служители в даден отдел, в избрани отдели или на всички служители във фирмата. Това става чрез включване отметката срещу съответния отдел или срещу ПЕРСОНАЛ. Разработен е експорт на файл… още »

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата – за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23

Публикувано на

Съгласно чл.9 ал.8 от Наредба Н-8 при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност , както и при промяна на осигурителния доход- самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22 или 23, подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен.  В декларация обр. № 1 за последния месец, през който… още »

Особености при генериране на Д1 за лица, назначени на непълно работно време за времето на бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на малко дете

Публикувано на

Съгласно Чл. 38 ,ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за лицата, които са работили при непълно работно време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на… още »

Въвеждане в Плюс Минус на морски лица и лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник

Публикувано на

1.     Морски лица Съгласно ЗДДФЛ  „Морско лице“ е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.05.2013г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгласно измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.05.2013 са актуализирани бланките на приложенията, които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, бланката на Придружителното писмо и документ Опис парични обезщетения, където вече се изисква попълване на… още »

Клониране на служител

Публикувано на

С новата версия от месец Маѝ е възможно автоматичното копиране на данни на служител, когато се налага преназначаване, промяна на заплатата или работното време по средата или в края на месеца. По този начин  след клонирането за избраното лице започват да се водят два картона: Първи – клониран – с дата на напускане последната дата… още »

Промени в подаване на описите за изплащане на парични обещетения от ДОО от 01.05.2013

Публикувано на

От 01.05.2013 влизат в сила промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения и помощи от ДОО, регламентирани с Постановление № 77 от 29.03.2013 г.: –          Изменена е бланката на Придружителното писмо –          Задължително се попълва последната колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ от т. 4 на… още »