Статии от категория: Заплати

Промени в Кодекса на труда свързани с нормативните уредби при работа от разстояние

Публикувано на

Какво е работа от разстояние? Работата от разстояние е форма за организиране на работата, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използване на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещения на работодателя. Регламентира се, че условията и редът за работа от разстояние се уговарят… още »

Промените в ползването на полагаемия годишен отпуск и отразяването му в Плюс Минус

Публикувано на

Промените в режима за ползване на полагаемия годишен отпуск все още предизвикват различни тълкования и хипотези. След  промяната в Кодекса на труда през 2010 г. се въведе двугодишен  давностен срок за ползване на отложения платен годишен  отпуск. По силатата на тази промяна неизползваният до 1 януари 2010 г. платен годишен отпуск за предходни календарни години… още »

Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна, вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ и за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

Публикувано на

Какви условия трябва да са изпълнени, за да бъдат изброените разходи освободени от облагане? Определяне на обща квота за ваучери за храна. Казуси от практиката относно данъчното третиране на ваучерите за храна. Как се отразяват социалните разходи в Плюс Минус? Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и… още »

Определяне на процент прослужено време. Начисляване на трудов стаж и професионален опит в Плюс Минус.

Публикувано на

1. Определение съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда… още »

Прехвърляне на майчинство и връщане на работа

Публикувано на

Какво трябва да знаем, за да можем да прехвърлим майчинството си на друг. Кой може да се възползва от това право и на какви условия, трябва да отговаря лицето, на което прехвърляме майчинството. Какви други варианти и програми, са предвидени, от които заинтересованите лица могат да се възползват? В интернет пространството има много материали и… още »

Майчинство

Публикувано на

Какво трябва да знаем за болничния за бременност и раждане и гледането на дете до 2 години. Кой има право на обезщетение, как се изчислява сумата на обезщетението? Тези и други въпроси ще разгледаме в следващата тема Според чл. 48А от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата осигурени за общо заболяване и майчинство имат право… още »

Провизии за компенсируеми отпуски. Счетоводен и данъчен аспект на провизиите и отразяването им в Плюс Минус, модул ТРЗ и ЛС.

Публикувано на

Счетоводен аспект на провизиите Счетоводните стандарти (СС, МСС №37) определят провизиите като пасиви. Пасивът е възможно бъдещо лишаване от икономически ползи поради настоящи задължения на дадено предприятие да прехвърли активи или да извърши услуги на други предприятия в бъдеще в резултат на минали сделки или събития. За да се признае дадена провизия, трябва да са… още »

Разлика в подадените суми в декларация образец 1 и 6. Често срещани грешки. Възможност за сравнение на декларация 1 и 6 в Плюс Минус.

Публикувано на

Вероятни причини за неравнение на подадените данни в НАП за декларация образец 1 и 6 могат да бъдат: – отхвърлени записи, за които не е подадена информацията повторно. – направена корекция в заплатите и подадена само една от декларациите. Пример: въведен пропуснат болничен и правим корекция на декларация 1, но е пропуснато да се подаде… още »

Промяна в дължимите осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии. Реализиране в Плюс Минус.

Публикувано на

С писмо с изх. No 20-00-186 от 19.07.2011, Националната агенция за приходите изразява становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии. За времето, необходимо за работата им в съответните комисии, членовете на Централната, районни, общински и секционни избирателни комисии се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност.   Дължат вноски за фондовете… още »

Обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Какви са особеностите при въвеждане на обезщетения по КТ? Какво трябва да се попълни в картоните на лицата? Какви осигуровки се дължат при различните обезщетения? Облагаеми ли са? За какво трябва да внимаваме, когато въвеждаме такива обезщетения? В тази тема ще разгледаме основните обезщетения по КТ – кога служителят има право на тях , как… още »