Статии от категория: Други

ОБРАЗЕЦ НА СМЕТКОПЛАНА ПО МСФО (SAMPLE OF IFRS CHART OF ACCOUNTS)

Публикувано на

Balance Sheet Accounts Сметки на балансов отчет ASSETS АКТИВИ Current assets Текущи активи 101 Cash and tern Deposits Парични средства и краткосрочни депозити 101.100 Petty Cash Каса 101.200 Checking/Cash and Bank/ Банкова сметка 101.300 Other Bank Accounts, Saving Други банкови сметки 110 Short -Term Investments Краткосрочни финансови вложения 110.1 Available – for-sale-Securities Налични финансови вложения… още »

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ. Теория и практика

Публикувано на

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение,  в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато… още »

Платен отпуск – Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Публикувано на

1.       Във връзка с ползването и отлагането на платените годишни отпуски – възниква следния въпрос – служител има неизползван годишен отпуск в размер на 35 дни. Как документално трябва да се оформи искането и съответно отказването и отлагането на отпуска? Колко дни могат да бъдат отложени – 10 или всичките 35дни? Отговор на Емил Мирославов… още »

Ползване на платен годишен отпуск при работа по график

Публикувано на

При сумирано изчисляване на работното време и при работа по график – платения годишен отпуск се изчислява в работни дни по календар /за разлика от обезщетението за временна неработоспособност или за бременност  и раждане, които си изплащат по графика на осигуреноно лице/. Относно ползването на платен годишен отпуск в гореспоменатия случай – Министерството на труда… още »

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. – Проблеми, възникнали в практиката

Публикувано на

Автор: Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП Източник: „ЕПИ – Труд и социално осигуряване” Основни правила за промяна в документацията на предприятията Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно… още »

Промените в ползването на платения годишен отпуск

Публикувано на

Новият режим на ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите произтича от новостите в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (“Държавен вестник”, бр. 21 от 15.03.2011 г.), както и в Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и 01.03.2011 г. (обн. ДВ, бр. 18… още »

Данъчно третиране на услуги, извършени от местно лице, с получател чуждестранно лице с представителство в страната

Публикувано на

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната Режимът на облагане с ДДС на доставките на услуги се определя в зависимост от мястото на изпълнение на самата доставка: –          При доставка… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9996

Публикувано на

Новото във версия 6.999.6 ОБЩИ Променен е екрана Параметри на фирмата – добавени са нови параметри, и е направено разделение на Основни, Допълнителни и по ЗАДС. ТРЗ и ЛС Актуализирана е справката за проверка на минималния осигурителен доход – съгласно промяна в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011г. Направена е настройка на всички документи и справки… още »

Субсидиите на земеделските производители изплатени през 2010, отнасящи се за периоди преди 01.01.2010 не се облагат с подоходен данък

Публикувано на

Съгласно Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, помощите и субсидиите, които са за период преди 01.01.2010, т.е. за периоди през които доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, не се… още »

Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД

Публикувано на

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства. Актуализирани са Регистрите на: – одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр). – одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП). – одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Повече информация… още »