Статии от категория: Други

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ. Теория и практика

Публикувано на

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение,  в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато… още »

Платен отпуск – Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Публикувано на

1.       Във връзка с ползването и отлагането на платените годишни отпуски – възниква следния въпрос – служител има неизползван годишен отпуск в размер на 35 дни. Как документално трябва да се оформи искането и съответно отказването и отлагането на отпуска? Колко дни могат да бъдат отложени – 10 или всичките 35дни? Отговор на Емил Мирославов… още »

Ползване на платен годишен отпуск при работа по график

Публикувано на

При сумирано изчисляване на работното време и при работа по график – платения годишен отпуск се изчислява в работни дни по календар /за разлика от обезщетението за временна неработоспособност или за бременност  и раждане, които си изплащат по графика на осигуреноно лице/. Относно ползването на платен годишен отпуск в гореспоменатия случай – Министерството на труда… още »

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. – Проблеми, възникнали в практиката

Публикувано на

Автор: Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП Източник: „ЕПИ – Труд и социално осигуряване” Основни правила за промяна в документацията на предприятията Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно… още »

Промените в ползването на платения годишен отпуск

Публикувано на

Новият режим на ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите произтича от новостите в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (“Държавен вестник”, бр. 21 от 15.03.2011 г.), както и в Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и 01.03.2011 г. (обн. ДВ, бр. 18… още »

Данъчно третиране на услуги, извършени от местно лице, с получател чуждестранно лице с представителство в страната

Публикувано на

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната Режимът на облагане с ДДС на доставките на услуги се определя в зависимост от мястото на изпълнение на самата доставка: –          При доставка… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9996

Публикувано на

Новото във версия 6.999.6 ОБЩИ Променен е екрана Параметри на фирмата – добавени са нови параметри, и е направено разделение на Основни, Допълнителни и по ЗАДС. ТРЗ и ЛС Актуализирана е справката за проверка на минималния осигурителен доход – съгласно промяна в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011г. Направена е настройка на всички документи и справки… още »

Субсидиите на земеделските производители изплатени през 2010, отнасящи се за периоди преди 01.01.2010 не се облагат с подоходен данък

Публикувано на

Съгласно Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, помощите и субсидиите, които са за период преди 01.01.2010, т.е. за периоди през които доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, не се… още »

Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД

Публикувано на

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства. Актуализирани са Регистрите на: – одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр). – одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП). – одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Повече информация… още »

Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи

Публикувано на

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 19 април 2011 година и влиза в сила от 1 април 2011 година. Пореден номер Икономически дейности НКИД Наименование на икономическата… още »