Статии от категория: Други

Счетоводно отчитане на разходи за уебсайт

Публикувано на

Източник на информацията: http://account.vedomost.info Автор: Дук Димов, 22 Юни 2009 г. Приложими стандарти: МСС 38, МСС 2, ПРК 32 Напоследък забелязвам често да се задава въпроса могат ли да се признаят като актив, разходите за изграждането на уеб сайт. По този повод, реших да разгледам различните варианти и цели за разработване на уеб сайтове. Преди… още »

Дължими данъци и задължителни осигурителни вноски върху предоставяна безплатна храна на работниците и служителите под формата на парични средства, ваучери за храна или в натура при организирано столово хранене

Публикувано на

Използвана литература: – ЗДДФЛ, ЗКПО; – КСО, НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, ЗЗО; – Указания от информационната система на НАП. I. Данъчно облагане на разходите за храна във връзка с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно… още »

Отчитане на лизинг с опция за покупка

Публикувано на

Как следва да се осчетоводи договор за лизинг от гледна точка на лизингополучателя – фирма „Плюс Минус” ЕООД, и какви стойности трябва да се запишат по счетоводните статии, ако условията на договора за лизинг са следните: Предмет на договора за лизинг – лек автомобил (лизингополучателят не ползва данъчен кредит по лизинговите вноски). Първоначална вноска, платена… още »

ОБРАЗЕЦ НА СМЕТКОПЛАНА ПО МСФО (SAMPLE OF IFRS CHART OF ACCOUNTS)

Публикувано на

Balance Sheet Accounts Сметки на балансов отчет ASSETS АКТИВИ Current assets Текущи активи 101 Cash and tern Deposits Парични средства и краткосрочни депозити 101.100 Petty Cash Каса 101.200 Checking/Cash and Bank/ Банкова сметка 101.300 Other Bank Accounts, Saving Други банкови сметки 110 Short -Term Investments Краткосрочни финансови вложения 110.1 Available – for-sale-Securities Налични финансови вложения… още »

Изплащане на обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ. Теория и практика

Публикувано на

При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение,  в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато… още »

Платен отпуск – Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Публикувано на

1.       Във връзка с ползването и отлагането на платените годишни отпуски – възниква следния въпрос – служител има неизползван годишен отпуск в размер на 35 дни. Как документално трябва да се оформи искането и съответно отказването и отлагането на отпуска? Колко дни могат да бъдат отложени – 10 или всичките 35дни? Отговор на Емил Мирославов… още »

Ползване на платен годишен отпуск при работа по график

Публикувано на

При сумирано изчисляване на работното време и при работа по график – платения годишен отпуск се изчислява в работни дни по календар /за разлика от обезщетението за временна неработоспособност или за бременност  и раждане, които си изплащат по графика на осигуреноно лице/. Относно ползването на платен годишен отпуск в гореспоменатия случай – Министерството на труда… още »

Прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. – Проблеми, възникнали в практиката

Публикувано на

Автор: Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ – МТСП Източник: „ЕПИ – Труд и социално осигуряване” Основни правила за промяна в документацията на предприятията Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно… още »

Промените в ползването на платения годишен отпуск

Публикувано на

Новият режим на ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите произтича от новостите в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (“Държавен вестник”, бр. 21 от 15.03.2011 г.), както и в Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и 01.03.2011 г. (обн. ДВ, бр. 18… още »

Данъчно третиране на услуги, извършени от местно лице, с получател чуждестранно лице с представителство в страната

Публикувано на

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната Режимът на облагане с ДДС на доставките на услуги се определя в зависимост от мястото на изпълнение на самата доставка: –          При доставка… още »