Осигурителни вноски и данъци при извънтрудови правоотношения

Публикувано на

Ред за удържане и внасяне на дължимите осигурителни вноски и данъци при извънтрудовите правоотношения. Срокове за подаване на данни с Декларция образец 1 и 6. Подаване на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ Осигурителни вноски Редът за внасяне на осигурителните вноски е определен в чл.7, ал. 6  от КСО. Oсигурителните вноски за лицата, които работят без… още »

Промени от 01.01.2015 – ТРЗ

Публикувано на

Съгласно промените в Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 01.01.2015г., за осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да представят в териториалните поделения на НОИ болничните листове, издадени след 31.12.2014 г. От началото на 2015 г. в ТП на НОИ се представят само декларациите… още »

Промени от 01.01.2015 – Счетоводни

Публикувано на

В сайта на НАП е публикуван нов образец на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и допълнителни помощни справки към тях, чиито попълване не е задължително. В Плюс Минус Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО се стартира от меню Отчети/ Годишни декларации. Актуализирани са образец 1011 (Приложение №1) и образец 1012 (Приложение №2),… още »

Автоматично разпращане на фактури

Публикувано на

Представяме ви новият модул за автоматично разпращане на фактури по e-mail. Най – лесният и бърз начин да спестите време и средства при разпращане на документи до вашите клиенти. След като се стартира документа, се извежда следния екран: Избират се период, партньор и шаблон. Избира се бутон Експорт. В резултат, фактурите, издадени през посочения период… още »

Въвеждане на късно представен болничен лист

Публикувано на

Cъгласно чл. 9, ал.2 от Наредбара за медицинска експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В практиката често се случва болничен лист да се представи, когато заплатите за месеца, в който… още »

Отразяване на обезщетение при бедствие съгл. чл. 218 от КТ в Плюс Минус

Публикувано на

На 20.06.2014 Главна инспекция по труда публикува съобщение, с което напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа заради бедственото положение в различни райони на страната, имат право на обезщетение. Съгласно чл. 218 ал. 1 от КТ, когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, работодателят трябва… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 12.08.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е документ Дискета за трудови договори , във връзка с генериране на дискета за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал.1 от КТ, съгласно изисквания на НАП от 27.05.2014. Актуализиран е списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. Променени са сметките на НАП… още »

Коригиране/Заличаване на Декларация Образец 6

Публикувано на

В саѝта на НАП е поместен актуализиран наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. Бихме искали да обърнем внимание на някои особености, поместени в него, относно коригирането и заличаването на Декларация Образец 6: Съгласно чл. 6а, ал. 9 и ал. 11… още »

Отразяване полагането на труд по време на официални празници

Публикувано на

Когато работниците полагат труд по време на официални празници възникват много въпроси относно коректното му отразяване в месечното възнаграждение. Няма законова пречка работниците и служителите да полагат труд по време на официалните празници, ако тоѝ е съобразен с изискванията на Кодекса на труда. Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници,… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 04.03.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от… още »