Режим за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Публикувано на

От 1 януари 2015 г. влезе в сила специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в… още »

Облагаеми начисления формиращи ФРЗ с постоянен и непостоянен характер

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси относно изплащането на допълнителни възнаграждения и включването им в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетения по чл. 228 от Кодекса на труда. Нормативна уредба Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира начисленията, които участват при формирането на брутното трудово… още »

Подаване на декларация 1 и 6 при установен период на СИРВ

Публикувано на

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Декларация образец 1 При подаване на данните за Декларация образец 1 трябва да се има предвид дали се работи при… още »

Определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски при установен период на СИРВ

Публикувано на

Във връзка с измененията в КСО е създадена нова ал.9 на чл. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В случаите на сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е допустимо осигурителния доход да бъде по-голям от установения максимален осигурителен доход (за 2015… още »

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда – специфики при изплащането му

Публикувано на

Считано от 01.01.2015г., чл.94 ал.2 от КСО, който гласи, че „пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава“ е отменен. От тук следва, че служител може да се пенсионира без прекратяване на трудовото правоотношение. Тъй като е… още »

Осигурителни вноски и данъци при извънтрудови правоотношения

Публикувано на

Ред за удържане и внасяне на дължимите осигурителни вноски и данъци при извънтрудовите правоотношения. Срокове за подаване на данни с Декларция образец 1 и 6. Подаване на Декларация по чл. 55 ЗДДФЛ Осигурителни вноски Редът за внасяне на осигурителните вноски е определен в чл.7, ал. 6  от КСО. Oсигурителните вноски за лицата, които работят без… още »

Промени от 01.01.2015 – ТРЗ

Публикувано на

Съгласно промените в Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в сила от 01.01.2015г., за осигурителите и самоосигуряващите се лица отпада задължението да представят в териториалните поделения на НОИ болничните листове, издадени след 31.12.2014 г. От началото на 2015 г. в ТП на НОИ се представят само декларациите… още »

Промени от 01.01.2015 – Счетоводни

Публикувано на

В сайта на НАП е публикуван нов образец на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и допълнителни помощни справки към тях, чиито попълване не е задължително. В Плюс Минус Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО се стартира от меню Отчети/ Годишни декларации. Актуализирани са образец 1011 (Приложение №1) и образец 1012 (Приложение №2),… още »

Автоматично разпращане на фактури

Публикувано на

Представяме ви новият модул за автоматично разпращане на фактури по e-mail. Най – лесният и бърз начин да спестите време и средства при разпращане на документи до вашите клиенти. След като се стартира документа, се извежда следния екран: Избират се период, партньор и шаблон. Избира се бутон Експорт. В резултат, фактурите, издадени през посочения период… още »

Въвеждане на късно представен болничен лист

Публикувано на

Cъгласно чл. 9, ал.2 от Наредбара за медицинска експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В практиката често се случва болничен лист да се представи, когато заплатите за месеца, в който… още »