Въвеждане на късно представен болничен лист

Публикувано на

Cъгласно чл. 9, ал.2 от Наредбара за медицинска експертиза, болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му. В практиката често се случва болничен лист да се представи, когато заплатите за месеца, в който… още »

Отразяване на обезщетение при бедствие съгл. чл. 218 от КТ в Плюс Минус

Публикувано на

На 20.06.2014 Главна инспекция по труда публикува съобщение, с което напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа заради бедственото положение в различни райони на страната, имат право на обезщетение. Съгласно чл. 218 ал. 1 от КТ, когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, работодателят трябва… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 12.08.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е документ Дискета за трудови договори , във връзка с генериране на дискета за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал.1 от КТ, съгласно изисквания на НАП от 27.05.2014. Актуализиран е списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. Променени са сметките на НАП… още »

Коригиране/Заличаване на Декларация Образец 6

Публикувано на

В саѝта на НАП е поместен актуализиран наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. Бихме искали да обърнем внимание на някои особености, поместени в него, относно коригирането и заличаването на Декларация Образец 6: Съгласно чл. 6а, ал. 9 и ал. 11… още »

Отразяване полагането на труд по време на официални празници

Публикувано на

Когато работниците полагат труд по време на официални празници възникват много въпроси относно коректното му отразяване в месечното възнаграждение. Няма законова пречка работниците и служителите да полагат труд по време на официалните празници, ако тоѝ е съобразен с изискванията на Кодекса на труда. Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници,… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 04.03.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от… още »

Срокове за внасяне на осигуровките за лицата с вид осигурен 27,18 и 20 и особености при подаване на Д6

Публикувано на

В сила от 01.01.2014 в КСО е създадена нова алинея 12 към чл.7. Разпоредбата въвежда срок за внасяне на осиг. вноски за времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата по чл. 9 ал. 3, т 1,2,4 и 5. За тези лица има няколко особености при подаване на Декларация 6, регламентирани в Наредба Н-8…. още »

Особености при подаване на информация за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в Декларация 6 за 2014

Публикувано на

От 2014 година влизат в сила промените в Наредба H-8 относно дължимият ДОД по чл. 42 от ЗДДФЛ: – Подава се с нов вид на плащане – 8 – Декларацията се подава от подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания… още »

Плюс Минус – версия 6.999.9 – 2014 г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014. Внимание! В случай, че версията се инсталира в същата директория, в която е работено с Плюс Минус до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход… още »

Подаване на Декларация 6 за начислените заплати за месец Декември

Публикувано на

В сила от 01.01. 2014 влизат в сила промените и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и на самоосигуряващите се лица. С разпоредбата на на чл. 3 ал.3, т. 4 се определя срокът, в коѝто… още »