Статии от категория: Заплати

Особености при генериране на Д1 за лица, назначени на непълно работно време за времето на бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на малко дете

Публикувано на

Съгласно Чл. 38 ,ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за лицата, които са работили при непълно работно време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на… още »

Въвеждане в Плюс Минус на морски лица и лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник

Публикувано на

1.     Морски лица Съгласно ЗДДФЛ  „Морско лице“ е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална… още »

Клониране на служител

Публикувано на

С новата версия от месец Маѝ е възможно автоматичното копиране на данни на служител, когато се налага преназначаване, промяна на заплатата или работното време по средата или в края на месеца. По този начин  след клонирането за избраното лице започват да се водят два картона: Първи – клониран – с дата на напускане последната дата… още »

Промени в подаване на описите за изплащане на парични обещетения от ДОО от 01.05.2013

Публикувано на

От 01.05.2013 влизат в сила промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения и помощи от ДОО, регламентирани с Постановление № 77 от 29.03.2013 г.: –          Изменена е бланката на Придружителното писмо –          Задължително се попълва последната колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ от т. 4 на… още »

Отчитане плащането на доходи от наем в Плюс Минус

Публикувано на

До 30.04 е срокът за внасяне на дължимия авансов данък по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за първото тримесечие на 2013 година. Съгласно чл. 44 ал.4  от ЗДДФЛ когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на… още »

Генериране на Декларации образец 1 и 6 при неначислени заплати

Публикувано на

Съгласно направените изменения в КСО и Наредба № Н-8, срокът за подаване на декларации образци 1 и 6 е 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок- до края на месеца, в който  е начислено  или изплатено възнаграждението. Според Указание изх…. още »

Декларация по чл.55 ал.1 и внасяне на ДОД по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 от ЗДДФЛ

Публикувано на

1.    Декларация по чл.55 ал. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи,  които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тази декларация… още »

Промени в Декларация образец 6 от 01.01.2013

Публикувано на

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец №1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се… още »

Преводни нареждания за плащане на осигуровки и ДОД от 01.2013

Публикувано на

С въвеждането на единна бюджетна сметка към НАП, считано от 01.01.2013, всички плащания към централния бюджет, НОИ И НЗОК се превеждат с код за вид плащане 11 11 11, а  за всички плащания за ДЗПО продължава да се използва код 58 11 11. Съгласно чл.7 от КСО, считано от 2013 г., плащането на осигуровките не… още »

Изчисляване на обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Когато се изплащат обещетения по КТ много често възниква въпросът как точно трябва да бъдат изчислени, така че да не се ощети работникът и едновременно с това да се спазят законовите разпоредби. Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за… още »