Статии от категория: Заплати

Промени в подаване на описите за изплащане на парични обещетения от ДОО от 01.05.2013

Публикувано на

От 01.05.2013 влизат в сила промените в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обещетения и помощи от ДОО, регламентирани с Постановление № 77 от 29.03.2013 г.: –          Изменена е бланката на Придружителното писмо –          Задължително се попълва последната колона „Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове“ от т. 4 на… още »

Отчитане плащането на доходи от наем в Плюс Минус

Публикувано на

До 30.04 е срокът за внасяне на дължимия авансов данък по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за първото тримесечие на 2013 година. Съгласно чл. 44 ал.4  от ЗДДФЛ когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на… още »

Генериране на Декларации образец 1 и 6 при неначислени заплати

Публикувано на

Съгласно направените изменения в КСО и Наредба № Н-8, срокът за подаване на декларации образци 1 и 6 е 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок- до края на месеца, в който  е начислено  или изплатено възнаграждението. Според Указание изх…. още »

Декларация по чл.55 ал.1 и внасяне на ДОД по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 от ЗДДФЛ

Публикувано на

1.    Декларация по чл.55 ал. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи,  които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тази декларация… още »

Промени в Декларация образец 6 от 01.01.2013

Публикувано на

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец №1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се… още »

Преводни нареждания за плащане на осигуровки и ДОД от 01.2013

Публикувано на

С въвеждането на единна бюджетна сметка към НАП, считано от 01.01.2013, всички плащания към централния бюджет, НОИ И НЗОК се превеждат с код за вид плащане 11 11 11, а  за всички плащания за ДЗПО продължава да се използва код 58 11 11. Съгласно чл.7 от КСО, считано от 2013 г., плащането на осигуровките не… още »

Изчисляване на обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Когато се изплащат обещетения по КТ много често възниква въпросът как точно трябва да бъдат изчислени, така че да не се ощети работникът и едновременно с това да се спазят законовите разпоредби. Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за… още »

Отразяване на застъпващи се болнични в Плюс Минус

Публикувано на

Много често, когато се въвеждат болнични за бременост и раждане те се застъпват. Бихме искали да обобщим  правилния начин на тяхното въвеждане в Плюс Минус. Съществуват две основни ситуации: Когато един и същи период е включен в два болнични листа, като и двата болнични листа се представят едновременно Когато един и същи период е включен… още »

Парични обезщетение при временна нетрудоспособност. Особености при лица работещи на два или повече ТД.

Публикувано на

Какво трябва да се знае, когато настъпи временна нетрудоспособност и  какви са особеностите, ако лицето има повече от едно правоотношение? На страницата на НОИ www.noi.bg има публикувани инструкции, относно процедурата по изплащане на парични обезщетения при временна нетрудоспособност. Ето синтезирано най-важното: I. Защо се предоставят такива обезщетения – за да заместват в определена част загубеното… още »

Отчитане в ПЛЮС МИНУС на извънтрудовите правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко месеца, но плащанията се осъществяват само в един

Публикувано на

В Плюс Минус е  реализирана нова възможност за въвеждане на Сметки за изплатени суми за минали периоди. Т.е когато по една СИС сумата се отнася за няколко различни периоди в програмата е възможно: Да се запише една Сметка за изплатени суми, с дата на изплащане на възнаграждението. Сумата по тази сметка да се разпредели по… още »