Пример за попълване на СИС, извеждане на Декларации 1 и 6, формиране на платежни нареждания и осчетоводяване, при наети лица по извънтрудови правоотношения, когато трудът е положен през минал период

Публикувано на

Фирма има сключен граждански договор с определено лице, според който определеното възнаграждение за положения труд се изплаща на всяко 10 число от следващия месец. На 10.06.2015 е издадена СИС № 1 за изплатена сума в размер на 1000 лв за извършена работа през месец Май. На 10.07.2015 е издадена СИС № 2 за сумата от… още »

Здравно и социално осигуряване на чужденец

Публикувано на

Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България: –  краткосрочно – до три месеца /90 дни/ в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната –  продължително – с разрешен срок до една година; –  дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност… още »

Изменение на Минималната работна заплата, в сила от 01.07.2015 г.

Публикувано на

Промяната на минималната работна заплата ще засегне онези служители, които са назначени на минималния осигурителен доход за съответната дейност и той е по-малък от 380 лв. Т.е минималният им осигурителен праг остава непроменен, но трябва да се промени основната заплата. В Плюс Минус следва да се обърне внимание на следните моменти: Ако лицето е назначено… още »

Дистанционни продажби на стоки към данъчно незадължени лица в страни от ЕС

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси как следва да се отчитат доставките на стоки, когато са към данъчно незадължени лица (вкл. физически лица) в държави членки от ЕС  и в кои случаи доставките могат да се третират като дистанционни продажби. Нормативна уредба Дистанционна продажба е налице, когато едновременно са изпълнени условията по чл. 14 от ЗДДС:… още »

Особености при подаване на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетения по КТ

Публикувано на

Съгласно Кодекса на труда на служителите или работниците се изплащат следните видове обезщетения: Обезщетение по чл. 217 от Кодекса на труда (при трудоустрояване) Въвеждане в Плюс Минус: В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 20. В екран Заплати в код 111 Обезщетение обл. ръчно се записва сумата на обезщетението. Върху сумата на обезщетението се… още »

Режим за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Публикувано на

От 1 януари 2015 г. влезе в сила специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в… още »

Облагаеми начисления формиращи ФРЗ с постоянен и непостоянен характер

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси относно изплащането на допълнителни възнаграждения и включването им в брутното трудово възнаграждение за изчисляване на платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетения по чл. 228 от Кодекса на труда. Нормативна уредба Наредбата за структурата и организацията на работната заплата регламентира начисленията, които участват при формирането на брутното трудово… още »

Подаване на декларация 1 и 6 при установен период на СИРВ

Публикувано на

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 6 месеца. Декларация образец 1 При подаване на данните за Декларация образец 1 трябва да се има предвид дали се работи при… още »

Определяне на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски при установен период на СИРВ

Публикувано на

Във връзка с измененията в КСО е създадена нова ал.9 на чл. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В случаите на сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец е допустимо осигурителния доход да бъде по-голям от установения максимален осигурителен доход (за 2015… още »

Обезщетение по чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда – специфики при изплащането му

Публикувано на

Считано от 01.01.2015г., чл.94 ал.2 от КСО, който гласи, че „пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава“ е отменен. От тук следва, че служител може да се пенсионира без прекратяване на трудовото правоотношение. Тъй като е… още »