Особености при подаване на декларация 1 и 6. Формиране на платежни нареждания за лицата по чл. 4 ал. 10 от КСО (вид осигурен 97)

Публикувано на

С въвеждането на еднодневните трудови договори в Кодекса за социално осигуряване е създадена нова категория осигурени лица по чл. 4 ал. 10, които задължително се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване. Съгласно промени в… още »

Парични обезщетения от ДОО – баща и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 15 дни след изписване на детето Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете за срок до… още »

Бременност, раждане и майчинство и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Право на парични обезщетения при бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за ОЗМ. Условно тези отсъствия може да се разделят на 5 етапа. I етап – 45 дни преди раждане. Необходимите документи са: Болничен лист, който се… още »

Въвеждане на Трудов договор по чл. 114а в Плюс Минус

Публикувано на

Особености при попълване картона на лицето. Вид Осигурен – избира се 97 – Лица по чл.4 ал. 10 от КСО Работно време –  въвежда се 8 часа – съгласно чл. 114а от КТ продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност. Основна заплата – въвежда се размерът на  дневното трудово възнаграждение. Това поле… още »

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА

Публикувано на

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. Важни моменти при отчитане на този вид договори: – Работодателят следва да бъде регистриран земеделски стопанин. – Може да… още »

Пример за попълване на СИС, извеждане на Декларации 1 и 6, формиране на платежни нареждания и осчетоводяване, при наети лица по извънтрудови правоотношения, когато трудът е положен през минал период

Публикувано на

Фирма има сключен граждански договор с определено лице, според който определеното възнаграждение за положения труд се изплаща на всяко 10 число от следващия месец. На 10.06.2015 е издадена СИС № 1 за изплатена сума в размер на 1000 лв за извършена работа през месец Май. На 10.07.2015 е издадена СИС № 2 за сумата от… още »

Здравно и социално осигуряване на чужденец

Публикувано на

Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България, чужденците пребивават в Република България: –  краткосрочно – до три месеца /90 дни/ в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната –  продължително – с разрешен срок до една година; –  дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност… още »

Изменение на Минималната работна заплата, в сила от 01.07.2015 г.

Публикувано на

Промяната на минималната работна заплата ще засегне онези служители, които са назначени на минималния осигурителен доход за съответната дейност и той е по-малък от 380 лв. Т.е минималният им осигурителен праг остава непроменен, но трябва да се промени основната заплата. В Плюс Минус следва да се обърне внимание на следните моменти: Ако лицето е назначено… още »

Дистанционни продажби на стоки към данъчно незадължени лица в страни от ЕС

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси как следва да се отчитат доставките на стоки, когато са към данъчно незадължени лица (вкл. физически лица) в държави членки от ЕС  и в кои случаи доставките могат да се третират като дистанционни продажби. Нормативна уредба Дистанционна продажба е налице, когато едновременно са изпълнени условията по чл. 14 от ЗДДС:… още »

Особености при подаване на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 за обезщетения по КТ

Публикувано на

Съгласно Кодекса на труда на служителите или работниците се изплащат следните видове обезщетения: Обезщетение по чл. 217 от Кодекса на труда (при трудоустрояване) Въвеждане в Плюс Минус: В картона на служителите в екран Основни се посочва вид осигурен 20. В екран Заплати в код 111 Обезщетение обл. ръчно се записва сумата на обезщетението. Върху сумата на обезщетението се… още »