Статии от категория: Заплати

Отразяване на обезщетение при бедствие съгл. чл. 218 от КТ в Плюс Минус

Публикувано на

На 20.06.2014 Главна инспекция по труда публикува съобщение, с което напомня, че работещите, които не могат да се явят на работа заради бедственото положение в различни райони на страната, имат право на обезщетение. Съгласно чл. 218 ал. 1 от КТ, когато при бедствие работникът или служителят е възпрепятствуван да се яви на работа, работодателят трябва… още »

Коригиране/Заличаване на Декларация Образец 6

Публикувано на

В саѝта на НАП е поместен актуализиран наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. Бихме искали да обърнем внимание на някои особености, поместени в него, относно коригирането и заличаването на Декларация Образец 6: Съгласно чл. 6а, ал. 9 и ал. 11… още »

Отразяване полагането на труд по време на официални празници

Публикувано на

Когато работниците полагат труд по време на официални празници възникват много въпроси относно коректното му отразяване в месечното възнаграждение. Няма законова пречка работниците и служителите да полагат труд по време на официалните празници, ако тоѝ е съобразен с изискванията на Кодекса на труда. Съгласно чл. 264 от КТ за работа през дните на официалните празници,… още »

Срокове за внасяне на осигуровките за лицата с вид осигурен 27,18 и 20 и особености при подаване на Д6

Публикувано на

В сила от 01.01.2014 в КСО е създадена нова алинея 12 към чл.7. Разпоредбата въвежда срок за внасяне на осиг. вноски за времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата по чл. 9 ал. 3, т 1,2,4 и 5. За тези лица има няколко особености при подаване на Декларация 6, регламентирани в Наредба Н-8…. още »

Особености при подаване на информация за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в Декларация 6 за 2014

Публикувано на

От 2014 година влизат в сила промените в Наредба H-8 относно дължимият ДОД по чл. 42 от ЗДДФЛ: – Подава се с нов вид на плащане – 8 – Декларацията се подава от подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания… още »

Подаване на Декларация 6 за начислените заплати за месец Декември

Публикувано на

В сила от 01.01. 2014 влизат в сила промените и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и на самоосигуряващите се лица. С разпоредбата на на чл. 3 ал.3, т. 4 се определя срокът, в коѝто… още »

Етапи при въвеждането на болничен в Плюс Минус

Публикувано на

1.    Въвеждане в екран Отсъствия Въвеждането на отсъствия се осъществява от Операции/Отсъствия или посредством бързия бутон Отсъствия в екран „Заплати”.  Начин на работа: 1)   С двукратно щракване на мишката се избира видът на отсъствието. 2)   В колоните От дата – До дата ръчно се задава периодът на отсъствието. 3)   Автоматично се попълва колона Дни чрез… още »

Редакция на шаблон Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус 6.999 от 07.10.2013 г.  много клиенти видяха новия вид на документите Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор. Реализирани са няколко нови  възможности: –      промяна в текста на шаблоните: добавяне на текст или редактиране на съществуващ, изтриване на редове или добавяне на нови. –      възможност за избор на различни видове шаблони на един… още »

Деклариране от предприятия или самоосигуряващи се лица на доходи на физически лица, придобити или начислени през четвъртото тримесечие на данъчната година

Публикувано на

Данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество Съгласно чл. 43 и 44  от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност или наем е предприятие или самоосигуряващо се лице,… още »

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата – за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23

Публикувано на

Съгласно чл.9 ал.8 от Наредба Н-8 при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност , както и при промяна на осигурителния доход- самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22 или 23, подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен.  В декларация обр. № 1 за последния месец, през който… още »