Статии от категория: Заплати

Срокове за внасяне на осигуровките за лицата с вид осигурен 27,18 и 20 и особености при подаване на Д6

Публикувано на

В сила от 01.01.2014 в КСО е създадена нова алинея 12 към чл.7. Разпоредбата въвежда срок за внасяне на осиг. вноски за времето, което се зачита за осигурителен стаж на лицата по чл. 9 ал. 3, т 1,2,4 и 5. За тези лица има няколко особености при подаване на Декларация 6, регламентирани в Наредба Н-8…. още »

Особености при подаване на информация за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в Декларация 6 за 2014

Публикувано на

От 2014 година влизат в сила промените в Наредба H-8 относно дължимият ДОД по чл. 42 от ЗДДФЛ: – Подава се с нов вид на плащане – 8 – Декларацията се подава от подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания… още »

Подаване на Декларация 6 за начислените заплати за месец Декември

Публикувано на

В сила от 01.01. 2014 влизат в сила промените и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и на самоосигуряващите се лица. С разпоредбата на на чл. 3 ал.3, т. 4 се определя срокът, в коѝто… още »

Етапи при въвеждането на болничен в Плюс Минус

Публикувано на

1.    Въвеждане в екран Отсъствия Въвеждането на отсъствия се осъществява от Операции/Отсъствия или посредством бързия бутон Отсъствия в екран „Заплати”.  Начин на работа: 1)   С двукратно щракване на мишката се избира видът на отсъствието. 2)   В колоните От дата – До дата ръчно се задава периодът на отсъствието. 3)   Автоматично се попълва колона Дни чрез… още »

Редакция на шаблон Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус 6.999 от 07.10.2013 г.  много клиенти видяха новия вид на документите Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор. Реализирани са няколко нови  възможности: –      промяна в текста на шаблоните: добавяне на текст или редактиране на съществуващ, изтриване на редове или добавяне на нови. –      възможност за избор на различни видове шаблони на един… още »

Деклариране от предприятия или самоосигуряващи се лица на доходи на физически лица, придобити или начислени през четвъртото тримесечие на данъчната година

Публикувано на

Данък по чл. 43 от ЗДДФЛ за доходи от друга стопанска дейност и по чл. 44 от ЗДДФЛ за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество Съгласно чл. 43 и 44  от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност или наем е предприятие или самоосигуряващо се лице,… още »

Коригиране на еднократна декларация обр. № 1, подадена по реда на чл. 4 от наредбата – за самоосигуряващи се лица с код за вид осигурен 22 или 23

Публикувано на

Съгласно чл.9 ал.8 от Наредба Н-8 при прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност , както и при промяна на осигурителния доход- самоосигуряващите се лица, подали декларация с попълнен код за вид осигурен 22 или 23, подават коригиращи декларации със същия код за вид осигурен.  В декларация обр. № 1 за последния месец, през който… още »

Особености при генериране на Д1 за лица, назначени на непълно работно време за времето на бременност, раждане и осиновяване, както и за отглеждане на малко дете

Публикувано на

Съгласно Чл. 38 ,ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, за лицата, които са работили при непълно работно време, осигурителният стаж се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на… още »

Въвеждане в Плюс Минус на морски лица и лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник

Публикувано на

1.     Морски лица Съгласно ЗДДФЛ  „Морско лице“ е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава – членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална… още »

Клониране на служител

Публикувано на

С новата версия от месец Маѝ е възможно автоматичното копиране на данни на служител, когато се налага преназначаване, промяна на заплатата или работното време по средата или в края на месеца. По този начин  след клонирането за избраното лице започват да се водят два картона: Първи – клониран – с дата на напускане последната дата… още »