Отчитане на ваучерите за храна в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор… още »

Отразяване дните на непълно работно време поради намаляване обема на работа и дните на престой в Плюс Минус

Публикувано на

В счетоводната практика  под „намаляване обема на работата”  се визират хипотезите, когато предприятието не работи с пълния си капацитет (снижаване на ръста на общата продукция, спаднал обем на извършваните услуги и др.) При “ престой“  временно се преустановява дейността на предприятието или на част от него. Въвеждане на непълно работно време от работодателя Съгл. 138а. от… още »

Примери за отразяване на лице в болнични, назначено като Управител по договор за управление в две фирми

Публикувано на

Пример 1 Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.  В първата  фирма: – получава възнаграждение 2400 лв. – в картона на лицето има записана само Основна заплата – в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2400 лв.   Във втората фирма: – получава възнаграждение 2000… още »

Въвеждане на болничен лист по време на неплатен отпуск без право на стаж

Публикувано на

Съгласно чл. 40 ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили… още »

Въвеждане на вид осигурен 04 и 10 в Плюс Минус

Публикувано на

С новата версия на Плюс Минус от 20.04.2016 е променен начинът за въвеждане на лицата на Допълнителен трудов договор и тези по Договор за управление и контрол. Досега в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО се записваше месечният осиг. доход, върху който следваше лицето да се осигурява. При попълв.ане на тези полета трябваше да се… още »

Отразяване парични обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на малко дете след 01.01.2016

Публикувано на

I. БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ Болничен лист за 45 дни преди раждане. Необходимите документи, които майката представя : Болничен лист, издаден от гинеколога, който следи бременността . Ако банковата сметка НЕ Е декларирана- Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и… още »

Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Публикувано на

Съгласно указание на НАП Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди от 10.02.2016 година, данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди и които са избрали да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват… още »

Основни промени във версия 6.999.9 – 10.01.2016г.

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС От 01.01.2016 влиза в сила новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В тази връзка в Плюс Минус са актуализирани са всички бланки на приложенията за получаване на парични обезщетения и помощи. Създадени са 3 нови документа за подаване на данни от осигурители и самоосигуряващите се лица,… още »

Основни промени в подаването на данни за изплащане на парични обезщетения, в сила от 01.01.2016

Публикувано на

От 01.01.2016 влиза в сила нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване . Разпоредбите касаят нов начин за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси. Основни промени: 1. От 1 декември 2015 г., осигурителите… още »

Данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

Публикувано на

Съгласно ЗДДФЛ от 01.01.2015 са в сила две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата на годишната данъчна основа: 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;… още »