Статии от категория: Други

Съкращават се сроковете за свързване на касовите апарати при констатирани нарушения

Публикувано на

Крайният срок за свързване на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012. До 31 август 2011 г.е срокът за свързване със системата на НАП на търговците на дребно с лекарствени средства – аптеките. До 30 ноември 2011 г. е срокът за свързване със системата на НАП търговците на зърно. До… още »

Договор за управление и контрол – ДУК

Публикувано на

Договорът за управление и контрол нормативно е обоснован в Търговския закон.  Там е посочено, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик /… още »

Трудов договор и граждански договор

Публикувано на

Кой договор е трудов и кой граждански? По определение – Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършването… още »

ПЛЮС-МИНУС версия 6.9997

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгл. промените в НИИПОПДОО в Д.в. бр. 14 от 15.02.2011 г. и в сила от 01.07.2011 г., е актуализирано Приложение № 9 – Опис на документите по чл. 3 – 5 и чл. 14 от Наредбата и е направено ново Приложение № 15. Последното се стартира след запис на документ Опис… още »

Търговски обекти без касови апарати, свързани с НАП, ще бъдат затваряни!

Публикувано на

Остават малко повече от 3 месеца, за 185 000 фирми, регистрирани по ДДС,  за да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите. До момента около 15 000 фирми, сред които над 3000 бензиностанции са изпълнили законовото изискване. Всеки  ДДС търговец, който извършва продажби след края на септември и фискалното му… още »

Безопасност и здраве при работа – избрани въпроси и отговори от системана на МТСП

Публикувано на

1. При вписване в Регистър на строителя, съгласно чл.9 от Правилника лицето отговарящо за ЗБУТ трябва да е на трудов договор. Съгласно чл.24 от ЗБУТ обаче е посочено , че това лице може да бъде и външно физическо или юридическо? Кой нормативен документ има по голяма сила Закон за ЗБУТ или Правилник за вписване в… още »

Установяване на трудова злополука

Публикувано на

Какви мерки трябва да се предприемат при трудова злополука? 1. Незабавно трябва да се уведоми управителя на фирмата. 2. Осигурителя или опълномощеното от него длъжностно лице, са длъжни да организират разследване за обстоятелствата на злополуката. При разследането задължително се канят представители на работниците и служителите. Съставя се протокол с резултатите от разследването с приложените писмени… още »

Здравно осигуряване трайно безработни

Публикувано на

Според Закона за здравното осигуряване – всяко безработно лице е длъжно да заплаща здравни осигуровки за своя сметка в периода в който е без работа. Общият период, за който се внасят здравноосигурителни вноски за собствена сметка, започва от началото на месеца, следващ месеца, през който лицето е останало без работа и завършва с края на… още »

Авансов данък за наеми получени през 2011г.

Публикувано на

От тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите, а не както до сега задължението беше на  наемодатели. С промените в ЗДДФЛ, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който заплащат на наемодателите. Размерът на дължимия авансов… още »

Работа по трудово или служебно правоотношение по време на отпуск за бременност и раждане и отпуск за гледане на дете до 2 години

Публикувано на

Няма пречка работник или служител, който ползва законно разрешен отпуск,  да работи по допълнително трудово  или служебно правоотношение  през това време, освен ако в основния трудов договор не е посочена такава забрана.  Това се отнася и за майка в отпуск по бременност и раждане, но след като изтекат първите 135 дни, през които тя е… още »