Статии от категория: Други

Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I. Модул ТРЗ и ЛС – Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.; – Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012; – Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО; – Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

І. Модул ТРЗ и ЛС Направени са промени относно сумираното изчисляване на работното време. – В графика по часове е добавена рекапитулация, с помощта на която се визуализира веднага колко е нормата и колко са отработените часове за месеца; – В отсъствия по график е добавена възможност за приравняване на часовете в отсъствие към дни… още »

Почивни дни 2012 г.

Публикувано на

Правителството взе решение за разместване на почивните дни през 2012 г., за да не се прекъсва работната седмица и да се осигури по-ефективно използване на почивните дни. С решението 2 януари 2012 г. (понеделник) е обявен за почивен ден, който ще се отработва на 21 януари 2011 г. (събота). Още четири съботи през годината ще… още »

Проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година

Публикувано на

На страницата на Министерството на финансите вече е публикуван проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година. Според него (и по конкретно параграф 10) не се предвиждат промени за социалните помощи за деца – заложени са същите размери, както през 2011-та година. Нека припомним, за какво по-точно става въпрос: § 10…. още »

Лихвен калкулатор изчислява колко дължим на НАП

Публикувано на

Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на НАП, която дава възможност на клиентите й да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета. С помощта на лихвения калкулатор клиентите на НАП могат да изчислят колко трябва да внесат в бюджета, ако са забавили плащанията по осигурителните или данъчни задължения към бюджета. Това което… още »

Промяна в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, касаеща лица които извършват по занятие счетоводни услуги

Публикувано на

Със закона за мерките срещу изпирането на пари,  се определят мерките  за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. В ДВ бр.57 от 26 юли е публикувано допълнение към  ал.2 от чл. 3 относно лицата, за които тези мерки са задължителни, а… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

01.09.2011г. І. МОДУЛ ТРЗ и ЛС 1. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. се определи нов размер на минималната работна заплата за страната. За целта в Плюс Минус са актуализирани всички документи и справки. В тези от тях, в които се прави проверка за МРЗ, такава е направена съобразно това, дали датата… още »

Съкращават се сроковете за свързване на касовите апарати при констатирани нарушения

Публикувано на

Крайният срок за свързване на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012. До 31 август 2011 г.е срокът за свързване със системата на НАП на търговците на дребно с лекарствени средства – аптеките. До 30 ноември 2011 г. е срокът за свързване със системата на НАП търговците на зърно. До… още »

Договор за управление и контрол – ДУК

Публикувано на

Договорът за управление и контрол нормативно е обоснован в Търговския закон.  Там е посочено, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик /… още »

Трудов договор и граждански договор

Публикувано на

Кой договор е трудов и кой граждански? По определение – Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършването… още »