Статии от категория: Други

Лихвен калкулатор изчислява колко дължим на НАП

Публикувано на

Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на НАП, която дава възможност на клиентите й да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета. С помощта на лихвения калкулатор клиентите на НАП могат да изчислят колко трябва да внесат в бюджета, ако са забавили плащанията по осигурителните или данъчни задължения към бюджета. Това което… още »

Промяна в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, касаеща лица които извършват по занятие счетоводни услуги

Публикувано на

Със закона за мерките срещу изпирането на пари,  се определят мерките  за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. В ДВ бр.57 от 26 юли е публикувано допълнение към  ал.2 от чл. 3 относно лицата, за които тези мерки са задължителни, а… още »

Плюс Минус – версия 6.999.7

Публикувано на

01.09.2011г. І. МОДУЛ ТРЗ и ЛС 1. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 30 ЮНИ 2011 Г. се определи нов размер на минималната работна заплата за страната. За целта в Плюс Минус са актуализирани всички документи и справки. В тези от тях, в които се прави проверка за МРЗ, такава е направена съобразно това, дали датата… още »

Съкращават се сроковете за свързване на касовите апарати при констатирани нарушения

Публикувано на

Крайният срок за свързване на всички касови апарати с информационната система на НАП е 31 март 2012. До 31 август 2011 г.е срокът за свързване със системата на НАП на търговците на дребно с лекарствени средства – аптеките. До 30 ноември 2011 г. е срокът за свързване със системата на НАП търговците на зърно. До… още »

Договор за управление и контрол – ДУК

Публикувано на

Договорът за управление и контрол нормативно е обоснован в Търговския закон.  Там е посочено, че отношенията между дружеството с ограничена отговорност и неговия управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик /… още »

Трудов договор и граждански договор

Публикувано на

Кой договор е трудов и кой граждански? По определение – Трудовият договор е съглашение между едно лице, носител на работна сила и друго лице или неперсонифицирано образувание, по силата на което носителят на работната сила се задължава да предоставя работна сила при спазване на определена дисциплина, а другото лице – да осигурява условия за извършването… още »

ПЛЮС-МИНУС версия 6.9997

Публикувано на

МОДУЛ ТРЗ и ЛС Съгл. промените в НИИПОПДОО в Д.в. бр. 14 от 15.02.2011 г. и в сила от 01.07.2011 г., е актуализирано Приложение № 9 – Опис на документите по чл. 3 – 5 и чл. 14 от Наредбата и е направено ново Приложение № 15. Последното се стартира след запис на документ Опис… още »

Търговски обекти без касови апарати, свързани с НАП, ще бъдат затваряни!

Публикувано на

Остават малко повече от 3 месеца, за 185 000 фирми, регистрирани по ДДС,  за да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите. До момента около 15 000 фирми, сред които над 3000 бензиностанции са изпълнили законовото изискване. Всеки  ДДС търговец, който извършва продажби след края на септември и фискалното му… още »

Безопасност и здраве при работа – избрани въпроси и отговори от системана на МТСП

Публикувано на

1. При вписване в Регистър на строителя, съгласно чл.9 от Правилника лицето отговарящо за ЗБУТ трябва да е на трудов договор. Съгласно чл.24 от ЗБУТ обаче е посочено , че това лице може да бъде и външно физическо или юридическо? Кой нормативен документ има по голяма сила Закон за ЗБУТ или Правилник за вписване в… още »

Установяване на трудова злополука

Публикувано на

Какви мерки трябва да се предприемат при трудова злополука? 1. Незабавно трябва да се уведоми управителя на фирмата. 2. Осигурителя или опълномощеното от него длъжностно лице, са длъжни да организират разследване за обстоятелствата на злополуката. При разследането задължително се канят представители на работниците и служителите. Съставя се протокол с резултатите от разследването с приложените писмени… още »