Данък върху разходите в натура

Публикувано на

В държавен вестник 75 от 27.09.2016 са публикувани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които касаят въвеждането на нов данък – Данък върху разходите в натура. След въвеждането на „данък уикенд“ от началото на 2016 , един от основните въпроси, за които към момента липсваше официална позиция от НАП, беше дали личното ползване на служебни… още »

Цени при продажба на стоки и въвеждането им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно чл. 183 от Закон за задълженията и договорите продажбата е договор, с който едно лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещ или друго право срещу цена, която купувача се задължава да му плати. Договора за продажба е двустранен – всяка страна има насрещни права и задължения и възмезден – срещу… още »

Брак на стоки с изтичащ срок на годност

Публикувано на

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. „Негодна храна за консумация от човека“ е храна,… още »

Някои особени случаи при въвеждане на данните от болничните листи в Приложение 9

Публикувано на

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист. В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по… още »

Отразяване в Плюс Минус на първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж

Публикувано на

В началото на годината НОИ публикува указание Изх. № 1029-40-1563/17.02  относно Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите които лицето няма необходимия 6-месечен  осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност Според него за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са… още »

Отчитане на ваучерите за храна в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор… още »

Отразяване дните на непълно работно време поради намаляване обема на работа и дните на престой в Плюс Минус

Публикувано на

В счетоводната практика  под „намаляване обема на работата”  се визират хипотезите, когато предприятието не работи с пълния си капацитет (снижаване на ръста на общата продукция, спаднал обем на извършваните услуги и др.) При “ престой“  временно се преустановява дейността на предприятието или на част от него. Въвеждане на непълно работно време от работодателя Съгл. 138а. от… още »

Примери за отразяване на лице в болнични, назначено като Управител по договор за управление в две фирми

Публикувано на

Пример 1 Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.  В първата  фирма: – получава възнаграждение 2400 лв. – в картона на лицето има записана само Основна заплата – в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2400 лв.   Във втората фирма: – получава възнаграждение 2000… още »

Въвеждане на болничен лист по време на неплатен отпуск без право на стаж

Публикувано на

Съгласно чл. 40 ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили… още »

Въвеждане на вид осигурен 04 и 10 в Плюс Минус

Публикувано на

С новата версия на Плюс Минус от 20.04.2016 е променен начинът за въвеждане на лицата на Допълнителен трудов договор и тези по Договор за управление и контрол. Досега в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО се записваше месечният осиг. доход, върху който следваше лицето да се осигурява. При попълв.ане на тези полета трябваше да се… още »