Плюс Минус с нормативни промени към 11.01.2017г.

Публикувано на

Модул ТРЗ Обновени са минималните осигурителни прагове в Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. Актуализирана е минималната работна заплата – 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са процентите… още »

Промени в законодателството за 2017 г, свързани със социалното и здравно осигуряване на лицата.

Публикувано на

Минималната работна заплата става 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са почивните дни за 2017 г. Съгласно чл. 154 ал. 2 от Кодекса на труда,когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Увеличава се… още »

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна нетрудоспособност

Публикувано на

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година   Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за… още »

Промяна банкови сметки на НАП

Публикувано на

От днес 01.11.2016 влизат в сила новите банкови сметки на НАП. Промяната засяга 10 офиса в страната, а именно – НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област. Сметките бяха публикувани тази сутрин на страницата на НАП. Всички клиенти на ПП Плюс Минус, заплащащи абонамент, ще получат нова версия… още »

Годишен осигурителен доход самоосигуряващи се лица

Публикувано на

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Кодекса на социално осигуряване самоосигуряващите се лица упражнявали трудова дейност и придобили доходи за съответната година определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Лицата определящи окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход са: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и / или занаятчийска… още »

Данък върху разходите в натура

Публикувано на

В държавен вестник 75 от 27.09.2016 са публикувани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които касаят въвеждането на нов данък – Данък върху разходите в натура. След въвеждането на „данък уикенд“ от началото на 2016 , един от основните въпроси, за които към момента липсваше официална позиция от НАП, беше дали личното ползване на служебни… още »

Цени при продажба на стоки и въвеждането им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно чл. 183 от Закон за задълженията и договорите продажбата е договор, с който едно лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещ или друго право срещу цена, която купувача се задължава да му плати. Договора за продажба е двустранен – всяка страна има насрещни права и задължения и възмезден – срещу… още »

Брак на стоки с изтичащ срок на годност

Публикувано на

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. „Негодна храна за консумация от човека“ е храна,… още »

Някои особени случаи при въвеждане на данните от болничните листи в Приложение 9

Публикувано на

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист. В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по… още »

Отразяване в Плюс Минус на първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж

Публикувано на

В началото на годината НОИ публикува указание Изх. № 1029-40-1563/17.02  относно Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите които лицето няма необходимия 6-месечен  осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност Според него за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са… още »