Статии от категория: Заплати

Въвеждане на вид осигурен 04 и 10 в Плюс Минус

Публикувано на

С новата версия на Плюс Минус от 20.04.2016 е променен начинът за въвеждане на лицата на Допълнителен трудов договор и тези по Договор за управление и контрол. Досега в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО се записваше месечният осиг. доход, върху който следваше лицето да се осигурява. При попълв.ане на тези полета трябваше да се… още »

Отразяване парични обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на малко дете след 01.01.2016

Публикувано на

I. БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ Болничен лист за 45 дни преди раждане. Необходимите документи, които майката представя : Болничен лист, издаден от гинеколога, който следи бременността . Ако банковата сметка НЕ Е декларирана- Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и… още »

Основни промени в подаването на данни за изплащане на парични обезщетения, в сила от 01.01.2016

Публикувано на

От 01.01.2016 влиза в сила нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване . Разпоредбите касаят нов начин за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси. Основни промени: 1. От 1 декември 2015 г., осигурителите… още »

Данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

Публикувано на

Съгласно ЗДДФЛ от 01.01.2015 са в сила две нови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. Съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ данъчно облекчение за деца ще се ползва, като се приспадне от сумата на годишната данъчна основа: 200 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; 2. 400 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;… още »

Особености при подаване на декларация 1 и 6. Формиране на платежни нареждания за лицата по чл. 4 ал. 10 от КСО (вид осигурен 97)

Публикувано на

С въвеждането на еднодневните трудови договори в Кодекса за социално осигуряване е създадена нова категория осигурени лица по чл. 4 ал. 10, които задължително се осигуряват във фонд “Пенсии”, фонд “Трудова злополука и професионална болест”, за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване. Съгласно промени в… още »

Парични обезщетения от ДОО – баща и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. 15 дни след изписване на детето Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете за срок до… още »

Бременност, раждане и майчинство и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Право на парични обезщетения при бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство и имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за ОЗМ. Условно тези отсъствия може да се разделят на 5 етапа. I етап – 45 дни преди раждане. Необходимите документи са: Болничен лист, който се… още »

Въвеждане на Трудов договор по чл. 114а в Плюс Минус

Публикувано на

Особености при попълване картона на лицето. Вид Осигурен – избира се 97 – Лица по чл.4 ал. 10 от КСО Работно време –  въвежда се 8 часа – съгласно чл. 114а от КТ продължителността на работното време е равна на пълната законоустановена продължителност. Основна заплата – въвежда се размерът на  дневното трудово възнаграждение. Това поле… още »

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА КРАТКОТРАЙНА СЕЗОННА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАБОТА

Публикувано на

С изменението и допълнението на Кодекса на труда от м. юли 2015 г. се създаде чл. 114а от КТ, регламентиращ възможността за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за период от 1 ден. Важни моменти при отчитане на този вид договори: – Работодателят следва да бъде регистриран земеделски стопанин. – Може да… още »

Пример за попълване на СИС, извеждане на Декларации 1 и 6, формиране на платежни нареждания и осчетоводяване, при наети лица по извънтрудови правоотношения, когато трудът е положен през минал период

Публикувано на

Фирма има сключен граждански договор с определено лице, според който определеното възнаграждение за положения труд се изплаща на всяко 10 число от следващия месец. На 10.06.2015 е издадена СИС № 1 за изплатена сума в размер на 1000 лв за извършена работа през месец Май. На 10.07.2015 е издадена СИС № 2 за сумата от… още »