Статии от категория: Счетоводство

Следене на вземанията и задълженията към партньорите

Публикувано на

Една от най-болезнените теми за бизнеса днес е междуфирмената задлъжнялост. Българската стопанска камара (БСК) е изчислила, че междуфирмената задлъжнялост продължава да нараства, но със забавени темпове. През 2010-2011 г. се очаква нарастване на броя на фалитите заради влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити, което ще доведе до увеличаване… още »

Анулиране на документи (фактура/известие към фактура) в Плюс Минус

Публикувано на

Изискванията към записите при анулиране на документ са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. При анулиране на документ (фактура или известие към фактура) с помощта на програмата Плюс Минус, е необходимо да се изпълнят следните действия. При положение, че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода,… още »

Закон за ограничаване на плащанията в брой. Отчитане на плащанията в брой, по сметка и с подотчетно лице в Плюс Минус. Свързване на документи.

Публикувано на

На  22.02.2011 г.  Народното събрание прие Закон за ограничаване на плащанията в брой. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. Законът не се прилага при: 1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки; 2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни… още »

Методът ЦЕНИ НА ДРЕБНО и прилагането му в ПЛЮС МИНУС

Публикувано на

При отчитане на стоките на дребно много често съществува един проблем- невъзможност да се документират продажбите по видове стоки в обектите поради голямата номенклатура и масовия характер на продажбите на дребно. Оттук и невъзможност да се осъществи количествено аналитично отчитане на стоките в магазините. Много често търговските обекти използват отделен софтуер за следене и  водене… още »

Туристически данък – същност, счетоводно отчитане и отразяване в Плюс Минус

Публикувано на

Определение Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси        (обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г.) в глава втора се създаде раздел VІІ: „Туристически данък„. Разпоредбите в този нов раздел регламентират обектите на облагане, данъчно задължените лица, задълженията на тези лица за внасяне, документиране и деклариране на данъка,  сроковете за… още »

Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план. Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив. Реализация в Плюс Минус.

Публикувано на

Специфичен ред за завеждане на активи в данъчен амортизационен план Лице, за което се промени режимът на данъчно облагане, в резултат на което за него възникне задължение да формира данъчен финансов резултат, изготвя данъчен амортизационен план, в който наличните към този момент данъчни амортизируеми активи се завеждат с данъчна амортизируема стойност и начислена данъчна амортизация…. още »

Данъчен и счетоводен амортизационен план. Начисляване и преустановяване на данъчните амортизации. Отписване. Справки в Плюс Минус.

Публикувано на

Данъчен амортизационен план Данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчният амортизационен план е данъчен регистър, в който се отразява информацията, определена съгласно изискванията на ЗКПО, за процеса на придобиване, последващо водене, амортизиране и отписване на данъчните амортизируеми активи. Данъчният амортизационен… още »

Данъчни амортизируеми активи. Особености при въвеждането им в Плюс Минус.

Публикувано на

Съгласно ЗКПО Данъчни амортизируеми активи са: 1. данъчните дълготрайни материални активи; 2. данъчните дълготрайни нематериални активи; 3. инвестиционните имоти, с изключение на земята; 4. последващите разходи по даден актив, когато е отписан от данъчния амортизационен план, но не е отписан за счетоводни цели; Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинация, не е данъчен амортизируем актив…. още »

31 май 2011 е срокът , до който трябва да се подаде декларация по чл. 29 ал.4 от ЗДДФЛ от регистрираните земеделски производители и тютюно-производители

Публикувано на

С промяна на ЗДДФЛ , публикуван в ДВ бр. 31 от 15.04.2011  се въвежда нов  ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица – регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)… още »

Докуметиране на доставки по специален ред на облагане на маржа, извършени от дилъри на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети в програмата Плюс Минус

Публикувано на

Редът за облагане на маржа на цената , прилаган за доставките, извършени от дилъри на стоки втора употреба , произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети е уреден нормативно в глава 17 от ЗДДС и раздел II на глава шестнадесета от ППЗДДС. Дилърите, съгласно разпоредбата на чл.89 от ЗДДС, документират извършените от тях доставки… още »