Запор върху заплатата и несеквестируем минимум

Публикувано на

Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за … 5. запори, наложени по съответния ред. В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 са публикувани изменения на чл. 446, ал. 1 свързани с условията за… още »

По-важни промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2018 година

Публикувано на

В държавен вестник № 97 от 05.12.2017 са публикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност. Промените имат за цел повишаване на бюджетните приходи чрез предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите и за отстраняване на несъответствия в… още »

Промени в държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Публикувано на

В държавен вестник № 99 от 12.12.2017 е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В него са заложени промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство. Промени в осигуряването: 1) През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%  (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44… още »

Особени случаи при подаване на приложение 10

Публикувано на

Определяне началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск за бременност и раждане за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден. Началната и крайна дата на периода за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден се определя спрямо дата на термина (т.е. датата на предполагаемото раждане) на майката. Тази дата… още »

Парични обезщетения при раждане на дете – баща и особености при подаване

Публикувано на

Осигуреното лице (баща) за общо заболяване и майчинство, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск, при раждане на дете има право на следните парични обезщетения: 1) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ Съгл. чл. 163, ал. 9 от KT, когато майката и бащата се намират в брак или… още »

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.

Публикувано на

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г. Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Кодекса на труда (КТ) от 01.06.2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване… още »

Промени в Уведомленията за трудовите договори от 01.04.2017

Публикувано на

С последните промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, считано от 01.04.2017 в попълването на Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  се въвежда нов код:  Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където… още »

ДДС върху безвъзмездно предоставене на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

Публикувано на

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Съгласно чл. 6, ал. 6, т.4 на Закона за данъка върху добанета стойност в сила от 01.01.2017… още »

Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Публикувано на

С промените в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2017 се регламентира нов начин на коригиране размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане. Задълженията на страните по доставката, данъчния период, документирането и отразяването в отчетните регистри на… още »

Новости при генериранато на Декларация Образец 1 от 01.2017 г.

Публикувано на

1. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове: 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на… още »