Статии от категория: Заплати

Промени в Уведомленията за трудовите договори от 01.04.2017

Публикувано на

С последните промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, считано от 01.04.2017 в попълването на Уведомлението по чл. 62 ал.5 от КТ и  Уведомлението за промяна на работодателя  се въвежда нов код:  Код по ЕКАТТЕ на населеното място , където… още »

Новости при генериранато на Декларация Образец 1 от 01.2017 г.

Публикувано на

1. Въвежда се ново поле 15.1 Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове: 1 – когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 2 – когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице на… още »

Промени в законодателството за 2017 г, свързани със социалното и здравно осигуряване на лицата.

Публикувано на

Минималната работна заплата става 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. Променени са почивните дни за 2017 г. Съгласно чл. 154 ал. 2 от Кодекса на труда,когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Увеличава се… още »

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна нетрудоспособност

Публикувано на

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година   Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за… още »

Годишен осигурителен доход самоосигуряващи се лица

Публикувано на

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Кодекса на социално осигуряване самоосигуряващите се лица упражнявали трудова дейност и придобили доходи за съответната година определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Лицата определящи окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход са: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и / или занаятчийска… още »

Някои особени случаи при въвеждане на данните от болничните листи в Приложение 9

Публикувано на

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист. В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по… още »

Отразяване в Плюс Минус на първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж

Публикувано на

В началото на годината НОИ публикува указание Изх. № 1029-40-1563/17.02  относно Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите които лицето няма необходимия 6-месечен  осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност Според него за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са… още »

Отчитане на ваучерите за храна в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор… още »

Отразяване дните на непълно работно време поради намаляване обема на работа и дните на престой в Плюс Минус

Публикувано на

В счетоводната практика  под „намаляване обема на работата”  се визират хипотезите, когато предприятието не работи с пълния си капацитет (снижаване на ръста на общата продукция, спаднал обем на извършваните услуги и др.) При “ престой“  временно се преустановява дейността на предприятието или на част от него. Въвеждане на непълно работно време от работодателя Съгл. 138а. от… още »

Примери за отразяване на лице в болнични, назначено като Управител по договор за управление в две фирми

Публикувано на

Пример 1 Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.  В първата  фирма: – получава възнаграждение 2400 лв. – в картона на лицето има записана само Основна заплата – в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2400 лв.   Във втората фирма: – получава възнаграждение 2000… още »