Статии от категория: Заплати

Здравни осигуровки на самоосигуряващо се лице във временна нетрудоспособност

Публикувано на

Когато едно самоосигуряващо се лице има право на обезщетение за временна нетрудоспособност или майчинство,   здравните осигуровки при болнични се изчисляват върху минималния осиг. доход за самоосигуряващите се лица , определен с бюджета на ДОО за съответната година   Всяка година със Закона за Бюджета на ДОО се определят минималните месечни размери на осигурителния доход за… още »

Годишен осигурителен доход самоосигуряващи се лица

Публикувано на

Съгласно чл. 6, ал. 9 от Кодекса на социално осигуряване самоосигуряващите се лица упражнявали трудова дейност и придобили доходи за съответната година определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Лицата определящи окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход са: лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и / или занаятчийска… още »

Някои особени случаи при въвеждане на данните от болничните листи в Приложение 9

Публикувано на

Правоотношението или осигуряването на лицето е прекратено през периода по болничния лист. В точка 7. Считано от ………. г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено се записва първият неработен ден на лицето. Ако в картона е записана дата на напускане, това поле за попълва автоматично В точка 9 Работни дни или работни часове през периода по… още »

Отразяване в Плюс Минус на първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж

Публикувано на

В началото на годината НОИ публикува указание Изх. № 1029-40-1563/17.02  относно Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите които лицето няма необходимия 6-месечен  осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност Според него за изплащане на възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО следва да са… още »

Отчитане на ваучерите за храна в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор… още »

Отразяване дните на непълно работно време поради намаляване обема на работа и дните на престой в Плюс Минус

Публикувано на

В счетоводната практика  под „намаляване обема на работата”  се визират хипотезите, когато предприятието не работи с пълния си капацитет (снижаване на ръста на общата продукция, спаднал обем на извършваните услуги и др.) При “ престой“  временно се преустановява дейността на предприятието или на част от него. Въвеждане на непълно работно време от работодателя Съгл. 138а. от… още »

Примери за отразяване на лице в болнични, назначено като Управител по договор за управление в две фирми

Публикувано на

Пример 1 Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.  В първата  фирма: – получава възнаграждение 2400 лв. – в картона на лицето има записана само Основна заплата – в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2400 лв.   Във втората фирма: – получава възнаграждение 2000… още »

Въвеждане на вид осигурен 04 и 10 в Плюс Минус

Публикувано на

С новата версия на Плюс Минус от 20.04.2016 е променен начинът за въвеждане на лицата на Допълнителен трудов договор и тези по Договор за управление и контрол. Досега в полетата СУМА ДОО и СУМА ЗО се записваше месечният осиг. доход, върху който следваше лицето да се осигурява. При попълв.ане на тези полета трябваше да се… още »

Отразяване парични обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на малко дете след 01.01.2016

Публикувано на

I. БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ Болничен лист за 45 дни преди раждане. Необходимите документи, които майката представя : Болничен лист, издаден от гинеколога, който следи бременността . Ако банковата сметка НЕ Е декларирана- Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и… още »

Основни промени в подаването на данни за изплащане на парични обезщетения, в сила от 01.01.2016

Публикувано на

От 01.01.2016 влиза в сила нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване . Разпоредбите касаят нов начин за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси. Основни промени: 1. От 1 декември 2015 г., осигурителите… още »