Статии от категория: Счетоводство

Механизмът за обратно начисляване при доставките на отпадъци, зърнени и технически култури, в сила от 01.01.2014г.

Публикувано на

Съгласно промените в Приложение № 2 към глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2014, доставчиците на стоки, изброени в част I и част II на приложението, ще трябва да отчитат доставките си с място на изпълнение на територията на страната по следния начин:… още »

Подаване по електронен път на ГДД по чл.92 от ЗКПО

Публикувано на

В Плюс Минус е разработена възможност за генериране на xml-файл с данните от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. и подаването му по електронен път. По този начин се избягва повторното им попълване в On-line системата на НАП. Накратко стъпките, които трябва да направите са следните: 1. След като счетоводната… още »

Приключване на сметки с автоматични операции

Публикувано на

В Плюс Минус е разработен документ с помощта на който бързо и лесно може да се изведат и запишат приключвателните операции в края на съответния отчетен период. Документът се стартира от Операции/Автоматични операции/Приключване на сметки. Чрез него програмата автоматично приключва сметките от група 60 в група 61, 61 в 70 и групи 61 до 79… още »

Приключване на счетоводна година

Публикувано на

Във версия 6.9998 на Плюс Минус е променен екранът, който се стартира от меню Отчети/Приключване на счетоводната година. В него са събрани основните операции, които трябва да се извършат и справките, които могат да се използват при приключване на счетоводната година. Първата точка от екрана е Автоматични операции. В нея за включени валутни разлики и… още »

Проверка на счетоводните операции

Публикувано на

Във версия 6.9998 на Плюс Минус е разработена нова справка – Проверка на счетоводните операции. С нейна помощ бързо и лесно могат да се откриват и съответно коригират допуснати грешки. Това става като предварително се зададат кореспонденции на една сметка с друга. След стартирането на справката, програмата извежда всички операции, които не отговарят на предварително зададените… още »

Счетоводство – годишно приключване в Плюс Минус

Публикувано на

За всички счетоводители годишното приключване е най-важният и отговорен етап от тяхната целогодишна дейност. Процесът на годишното счетоводно приключване преминава през редица подготвителни етапи и работни периоди. Плюс Минус предлага много възможности за улесняване на тази дейност. По-важните справки и документи, които непремeнно трябва да се познаватe са: 1. Отчети/Отчет по журнал на операциите. Изключително… още »

Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна, вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки „Живот“ и за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол

Публикувано на

Какви условия трябва да са изпълнени, за да бъдат изброените разходи освободени от облагане? Определяне на обща квота за ваучери за храна. Казуси от практиката относно данъчното третиране на ваучерите за храна. Как се отразяват социалните разходи в Плюс Минус? Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и… още »

Отчитане на представителните разходи в Плюс Минус

Публикувано на

Данъчно облагане на представителните разходи, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагана (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Представителните разходи се облагат с данък върху разходите.За да се обложат с този данък представителните разходи трябва да отговарят на следните условия : – Да са документално обосновани съгласно чл. 10 от ЗКПО. В противен… още »

Определяне размера на частичния данъчен кредит в Плюс Минус

Публикувано на

Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право. Текущо изчисляване на размера на частичния данъчен… още »

Провеждане на годишна инвентаризация. Документи и справки в Плюс Минус.

Публикувано на

Инвентаризацията е първият, встъпителен етап от годишното приключване.  Нейното пълноценно провеждане е гаранция за изготвянето на верен годишен счетоводен отчет. Изискванията за извършването на инвентаризация са посочени в глава IV „Инвентаризация“ от Закона за счетоводството. Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет…. още »