НОИ обяви осигурителния доход за януари 2011г.

Публикувано на

Осигурителният доход за страната за януари 2011 г. е 579,57 лв. – това обяви НОИ на интернет страницата си. Забелязва се спад спрямо предходния месец декември с около 33лв, което всъщност е нормално, поради факта, че през декември се изплащат 13-ти заплати, както и други парични премии и бонуси. Средномесечният осигурителен доход за периода от… още »

Промени в КТ, касаещи надомния труд

Публикувано на

В парламента е внесен проект за промени в КТ, който нормативно да регламентира отношенията между работодател и надомни работници. Проектът е одобрен от социалните партньори и е внесен от Министерския съвет. Той предвижда създаването на изцяло нов раздел „Допълнителни условия за извършване на надомната работа“. Трудовият договор в тези случаи ще се сключва по реда… още »

Нарастват разходите на работодателите за труд през 2010-та година

Публикувано на

Общите разходи на работодателите за един отработен час на  наетите от тях лица през 2010 година нарастват с 8% спрямо същия период на 2009 година – това показват предварителните данни на НСИ, публикувани в справка за разходите на работодателите за труд за четвъртото тримесечие на 2010 година. По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9995

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9994

Публикувано на

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“, утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП. Промяната е в съответствие с… още »

Указания за прилагане на НКПД 2011

Публикувано на

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9993

Публикувано на

Модул ТРЗ и ЛС · Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид осигурен и категория труд. Процентът за фонд Пенсии за сметка на работодателя, вече не се задава в картона, а се извежда в екран… още »