Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.

Публикувано на

Автор: Нели ВАНГЕЛОВА, началник на отдел “Болест и майчинство” в ЦУ на НОИ Източник: „Труд и право”, бр.04/2011 В “Държавен вестник”, бр. 98 от 2010 г. бе обнародван Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., а в “Държавен вестник”, бр. 100 от 2010 г. – Законът за изменение и допълнение на Кодекса… още »

Промените в ползването на платения годишен отпуск

Публикувано на

Новият режим на ползване на платения годишен отпуск от работниците и служителите произтича от новостите в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (“Държавен вестник”, бр. 21 от 15.03.2011 г.), както и в Кодекса на труда в сила от 30.07.2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 2010 г.) и 01.03.2011 г. (обн. ДВ, бр. 18… още »

Данъчно третиране на услуги, извършени от местно лице, с получател чуждестранно лице с представителство в страната

Публикувано на

Данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната Режимът на облагане с ДДС на доставките на услуги се определя в зависимост от мястото на изпълнение на самата доставка: –          При доставка… още »

ПЛЮС МИНУС версия 6.9996

Публикувано на

Новото във версия 6.999.6 ОБЩИ Променен е екрана Параметри на фирмата – добавени са нови параметри, и е направено разделение на Основни, Допълнителни и по ЗАДС. ТРЗ и ЛС Актуализирана е справката за проверка на минималния осигурителен доход – съгласно промяна в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011г. Направена е настройка на всички документи и справки… още »

Субсидиите на земеделските производители изплатени през 2010, отнасящи се за периоди преди 01.01.2010 не се облагат с подоходен данък

Публикувано на

Съгласно Указание №20-00-114/18.04.2011 г. относно Прилагането на § 15 и 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, помощите и субсидиите, които са за период преди 01.01.2010, т.е. за периоди през които доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски производители, не се… още »

Актуализирани са моделите фискални устройства и ИАСУТД

Публикувано на

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства. Актуализирани са Регистрите на: – одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр). – одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП). – одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД). Повече информация… още »

Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи

Публикувано на

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 19 април 2011 година и влиза в сила от 1 април 2011 година. Пореден номер Икономически дейности НКИД Наименование на икономическата… още »

Забрана за кешово плащане над 15 000лв дори сделката да е сключена преди законът да е в сила

Публикувано на

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Това важи и тогава, когато произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба, според указание на министъра на финансите за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Нормативният… още »

Наблюдение на структурата на заплатите – 2010

Публикувано на

НСИ стартира провеждането на наблюдение „Структура на заплатите 2010” от този месец. Наблюдението е извадково и се провежда съгласно разпоредбите на Регламент № 530/1999 на Съвета на Европа и Регламент № 1738/2005 на Европейската комисия. Ще бъдат обхванати – фирми, организации и техните поделения, регистрирани на територията на Република България. Наблюдението на структурата на заплатите… още »

Eдинен формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност

Публикувано на

От 01.04.2011 влиза в сила Eдинния формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност, утвърден със Заповед ЗАМ- 179/24.03.2011г. на директора на Агенция „Митници“. Икономическите оператори могат да подават данните по електронен път чрез Системата за управление на акцизите – СУА 2.1. В съответствие с промяната… още »