Осигуряване на самоосигуряващо се лице, при започване на дейност в средата на месеца

Публикувано на

Въпрос: Следва ли самоосигуряващо се лице да внася осигурителни вноски за себе си до края на месеца, през който е започнал трудовата си дейност или от началото на следващия пълен календарен месец /разпоредба на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8/? Отговор: Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата… още »

Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане. Данъчно третиране при обратно получаване на доходите от тези източници.

Публикувано на

І. Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане в случаите на доходи от трудови правоотношения и на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Авансово облагане: На основание чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за… още »

Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло

Публикувано на

Източник: „Въпроси и отговори“ НАП, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Поставен въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски върху допълнителното възнаграждение за работно облекло и следва ли то да бъде зачетено за осигурителен доход? Отговор НАП: Съгласно чл.1, ал. 7, т. 4 от Наредбата за елементите на… още »

Социално и здравно осигуряване на повече от едно основание

Публикувано на

Всички лица, получаващи доходи на различни основания по чл. 4, ал. 1 от КСО, внасят месечните осигурителни вноски за ДОО върху сбора от получените доходи. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от КСО доходът върху, които се дължат осигурителни вноски за ДОО включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. На основание чл…. още »

Осигуряване за периода на оставане без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. Характерни особености при работа с Плюс минус

Публикувано на

На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху… още »

Осигуряване на лице, на което е отпусната пенсия и има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите в АД

Публикувано на

Източник: Информационна система на НАП „Въпроси и отговори” ВЪПРОС: Според изложеното в запитването, член на Съвета на директорите в акционерното дружество (АД) има сключен договор за управление с дружеството. Лицето е пенсионер. Приложима ли е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО в този случай? ОТГОВОР: На основание 4, ал. 1, т. 7 от… още »

Данъчно и социално третиране на възнаграждения на вещи лица

Публикувано на

Източник: Информационна система на НАП „Въпроси и отговори” Социално-осигурителен статус Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ) за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт: нотариуси,… още »

Коментар на промените в КСО и ЗБДОО в сила от 01.07.2010

Публикувано на

Във връзка с Решение № 180 от 01.04.2010 г. на Министерския съвет, с което са одобрени мерките за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, са направени промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2010 г. Промените са реализирани със Закона за изменение и… още »

Прилагане на ЗДДС по отношение на търговски отстъпки при ВОП

Публикувано на

Източник: Отговор от НАП Изх.№2021159/06.07.2009 г. Фактическа обстановка: Доставчик на материали, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, предлага отстъпка в цената при плащане в 10-дневен срок от получаване на фактурата от получателя на доставката. Материалът ще бъде фактуриран по цена без отстъпка, като във фактурата ще бъде вписан текст „При плащане в… още »

Данъчно третиране на правоотношенията със съдружници, член-кооператори или акционери за полагане на личен труд в дружествата или кооперациите

Публикувано на

Автор: Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, данъчен консултант Източник: сп. Финанси и право, бр.2/02.2010 г. Известно е, че до 31.12.2009 г. доходите на съдружници и член-кооператори, както и на акционери при полагане на личен труд в дружеството/кооперацията, извън случаите на трудов договор по смисъла на Кодекса на труда (КТ) или на договор за управление и контрол,… още »