Нова актуализация от НАП на програмен продукт за генериране на обр. 1 и 6

Публикувано на

На 13.05.2011 на сайта на НАП беше публикувана актуализация на програмен продукт за генериране на обр. 1 и 6. Направени са следните промени – 1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.3. 2. Добавени са нови поредни номера на ОИК на осигурителя от 01.04.2011. 3. Премахнат е контрола върху ЕИК на осигурителя, когато е… още »

Избрано от системата „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика

Публикувано на

Болничен и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда е за оставане без работа, т.е. целта е да се даде възможност на лицето реално да си търси работа, то и срокът му /не повече от 1 месец или по-дълъг, ако е предвидено… още »

Определяне на основната икономическа дейност на осигурител, който извършва няколко дейности

Публикувано на

Поради многократни запитвания от страна на наши клиенти как се определя минималния осигурителен доход при различен брой заети лица в няколко различни икономически дейности, публикуваме официално становище на НАП от системата “Въпроси и отговори”: Съгласно чл. 6, ал. 2 (доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за… още »

Указания на НОИ във връзка с измененията в изплащането на болничните. Примери при представени болнични листи и подаване на данните за осигуряване след 01.07.2010г.

Публикувано на

ОТНОСНО: Възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 49, 58, и 59. , Изх. № 91-01-240/28.09.2010 В Държавен вестник бр. 49 от 29 юни 2010 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г. Във връзка… още »

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение

Публикувано на

I. Видове обезщетения 1. Обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие) Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение… още »

Извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 при представяне на болнични листи след начисляване и изплащане на заплатите за съответния месец

Публикувано на

1. Как следва да бъдат отразени дните и сумата за времето на нетрудоспособност на осигуреното лицето в месец март/2011 г. във ведомостта и в Декларация обр. 1, ако болничният лист е за 2010 г, т.е. представен е след като месеца, за който се отнася е приключен? 2. По какъв начин следва да се отразят същите… още »

Лице упражнява дейност като ЕТ и едновременно с това е съдружник в ЕООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ЕООД?

Публикувано на

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. Съгласно чл.1, ал.1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване еднолични търговци и лицата, упражняващи по регистрация свободна професия възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и… още »

Нови моменти при авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ на доходи по граждански договори, изплащани от предприятие

Публикувано на

Източник на информацията: сп. „Финанси и право“ бр.02/2009, ИК Труд и право От 01.01.2009 г. предприятие, изплащащо доходи по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)1, т.е. доходи, известни в практиката като доходи по граждански договори, процедира по различен начин в зависимост от това дали доходът се изплаща на самоосигуряващо… още »

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, при започване на дейност в средата на месеца

Публикувано на

Въпрос: Следва ли самоосигуряващо се лице да внася осигурителни вноски за себе си до края на месеца, през който е започнал трудовата си дейност или от началото на следващия пълен календарен месец /разпоредба на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8/? Отговор: Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата… още »

Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане. Данъчно третиране при обратно получаване на доходите от тези източници.

Публикувано на

І. Данъчни облекчения за доброволно осигуряване и застраховане в случаите на доходи от трудови правоотношения и на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Авансово облагане: На основание чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за… още »