Начисляване на ДДС при продажба на автомобил от данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС в Република България в рамките на независимата му икономическа дейност

Публикувано на

Режима на облагане с ДДС при продажба на автомобил от доставчик – регистриран по ЗДДС в България, който не е дилър на стоки втора употреба, може да се разгледа в следните направления: 1. Продажба на автомобил от регистриран по ЗДДС доставчик в Р България с място на изпълнение на доставката на територията на страната. Мястото… още »

Обществено осигуряване – Избрани въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Как се изчислява стажът при извънреден труд? Отговор – От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38,… още »

Нова актуализация от НАП на програмен продукт за генериране на обр. 1 и 6

Публикувано на

На 13.05.2011 на сайта на НАП беше публикувана актуализация на програмен продукт за генериране на обр. 1 и 6. Направени са следните промени – 1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.3. 2. Добавени са нови поредни номера на ОИК на осигурителя от 01.04.2011. 3. Премахнат е контрола върху ЕИК на осигурителя, когато е… още »

Избрано от системата „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика

Публикувано на

Болничен и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда е за оставане без работа, т.е. целта е да се даде възможност на лицето реално да си търси работа, то и срокът му /не повече от 1 месец или по-дълъг, ако е предвидено… още »

Определяне на основната икономическа дейност на осигурител, който извършва няколко дейности

Публикувано на

Поради многократни запитвания от страна на наши клиенти как се определя минималния осигурителен доход при различен брой заети лица в няколко различни икономически дейности, публикуваме официално становище на НАП от системата “Въпроси и отговори”: Съгласно чл. 6, ал. 2 (доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за… още »

Указания на НОИ във връзка с измененията в изплащането на болничните. Примери при представени болнични листи и подаване на данните за осигуряване след 01.07.2010г.

Публикувано на

ОТНОСНО: Възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 49, 58, и 59. , Изх. № 91-01-240/28.09.2010 В Държавен вестник бр. 49 от 29 юни 2010 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г. Във връзка… още »

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение

Публикувано на

I. Видове обезщетения 1. Обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие) Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение… още »

Извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 при представяне на болнични листи след начисляване и изплащане на заплатите за съответния месец

Публикувано на

1. Как следва да бъдат отразени дните и сумата за времето на нетрудоспособност на осигуреното лицето в месец март/2011 г. във ведомостта и в Декларация обр. 1, ако болничният лист е за 2010 г, т.е. представен е след като месеца, за който се отнася е приключен? 2. По какъв начин следва да се отразят същите… още »

Лице упражнява дейност като ЕТ и едновременно с това е съдружник в ЕООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ЕООД?

Публикувано на

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. Съгласно чл.1, ал.1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване еднолични търговци и лицата, упражняващи по регистрация свободна професия възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и… още »

Нови моменти при авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ на доходи по граждански договори, изплащани от предприятие

Публикувано на

Източник на информацията: сп. „Финанси и право“ бр.02/2009, ИК Труд и право От 01.01.2009 г. предприятие, изплащащо доходи по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)1, т.е. доходи, известни в практиката като доходи по граждански договори, процедира по различен начин в зависимост от това дали доходът се изплаща на самоосигуряващо… още »