Подаване на коригиращи и заличаващи данни на Декларация образец № 1 в Плюс Минус

Публикувано на

Файлът на декларация образец №1 съдържа данни за осигуряването на лицата, като се формира отделен запис на всяко едно лице поотделно. При необходимост за корекция или заличаване на данните от декларацията, се формира запис само на лицето, за което правим съответно корекция или заличаване, а не се подават данните отново на цялата фирма. Съдържанието, срока,… още »

Болничен на напуснал служител

Публикувано на

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,  обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване може да се ползва от служител, чието трудово правоотношение е прекратено към датата на издаване на болничния лист.  Условие за това е временната неработоспособност да е настъпила в рамките на 30 календарни дни от датата на… още »

Декларация обр. № 6 – коригиране на подадени данни

Публикувано на

Много често след обработка на разчетно-платежните ведомости и подаване на съответните декларациите към НАП, се налага промяна на данните. Такива са случаите на по-късно представен болничен лист за минал месец; начисляване и изплащане на дължимите обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ на уволнените лица за времето, през което са останали без работа и… още »

Извънреден труд на официални празници

Публикувано на

През 2011 година бяха приети много почивни дни, което породи често задаване на въпроса за заплащане на труда положен на официални празници. Това са общо 12 дни за цялата година, за които все повече се пише, че излизат много скъпо на страната. Според някои икономисти 1 почивен ден изяжда около 0,1% от брутния вътрешешен продукт… още »

Обществено осигуряване – избрани въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. На колко години е разрешено детето да работи със съгласие на родител? Става въпрос за лятната ваканция. Отговор: Специалната закрила на непълнолетните е регламентирана в чл. 301 – чл. 305 от КТ. Съгласно чл. 301 от Кодекса на труда минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на работа на… още »

Регистрация по ЗДДС – задължителна и по избор, документи и справки в ПП Плюс Минус

Публикувано на

Регистрацията по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е уредена в глава девета на част шеста от същия. Изрично са посочени случаите, в които данъчно задължените лица са задължени да се регистрират, и в които те могат да направят това по избор. Всички регистрирани по закона лица могат да бъдат намерени в специален регистър, създаден… още »

Публикуване на финансови отчети

Публикувано на

Едноличните търговци, чиито финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен финансов одит са освободени от задължение за публикуване на финансови отчети. Задължени еднолични търговци са тези, които подлежат на финансов одит. Срокове за публикуване на финансовите отчети 1. Търговци, пререгистрирани преди 1 януари 2011 г. Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните… още »

31 май 2011 е срокът , до който трябва да се подаде декларация по чл. 29 ал.4 от ЗДДФЛ от регистрираните земеделски производители и тютюно-производители

Публикувано на

С промяна на ЗДДФЛ , публикуван в ДВ бр. 31 от 15.04.2011  се въвежда нов  ред за облагане на доходите от стопанска дейност на физически лица – регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. На основание чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)… още »

Подаване на уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори към НАП – възникнали въпроси в практиката

Публикувано на

Въпрос: Как следва да се коригира уведомлениe по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, тъй като е подадено уведомление с неправилно попълнено основание на договора в точка 8 „Основание на договора” и каква дата следва да се посочи в т. 10 „Дата на сключване”? Отговор: На основание разпоредбата на чл. 1, ал…. още »

Докуметиране на доставки по специален ред на облагане на маржа, извършени от дилъри на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети в програмата Плюс Минус

Публикувано на

Редът за облагане на маржа на цената , прилаган за доставките, извършени от дилъри на стоки втора употреба , произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети е уреден нормативно в глава 17 от ЗДДС и раздел II на глава шестнадесета от ППЗДДС. Дилърите, съгласно разпоредбата на чл.89 от ЗДДС, документират извършените от тях доставки… още »