Търговски обекти без касови апарати, свързани с НАП, ще бъдат затваряни!

Публикувано на

Остават малко повече от 3 месеца, за 185 000 фирми, регистрирани по ДДС,  за да свържат касовите си апарати с компютърните системи на Националната агенция за приходите. До момента около 15 000 фирми, сред които над 3000 бензиностанции са изпълнили законовото изискване. Всеки  ДДС търговец, който извършва продажби след края на септември и фискалното му… още »

Безопасност и здраве при работа – избрани въпроси и отговори от системана на МТСП

Публикувано на

1. При вписване в Регистър на строителя, съгласно чл.9 от Правилника лицето отговарящо за ЗБУТ трябва да е на трудов договор. Съгласно чл.24 от ЗБУТ обаче е посочено , че това лице може да бъде и външно физическо или юридическо? Кой нормативен документ има по голяма сила Закон за ЗБУТ или Правилник за вписване в… още »

Установяване на трудова злополука

Публикувано на

Какви мерки трябва да се предприемат при трудова злополука? 1. Незабавно трябва да се уведоми управителя на фирмата. 2. Осигурителя или опълномощеното от него длъжностно лице, са длъжни да организират разследване за обстоятелствата на злополуката. При разследането задължително се канят представители на работниците и служителите. Съставя се протокол с резултатите от разследването с приложените писмени… още »

Въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Имам болничен за 28 май, обявен за работен.Работодателят ми пуска отпуск за 23.05, обявен за почивен. Аргументът – в събота се отработва 23.05, а болничния е за 28.05 .Редно ли е това? Отговор: Неправилно Ви е”пусната отпуска” за деня, който е обявен за почивен. Когато работодателят нарушава трудовото законодателство можете да сигнализирате инспекцията по… още »

Въпроси и отговори от системата на НОИ

Публикувано на

1. Следва ли да се анулират удостоверенията обр. УП-14, издадени от архивно стопанство, и да се изготвят нови в случаите, когато има явни несъответствия? Отговор: Издадените документи не следва да се анулират. По повод възникнали въпроси относно зачитането на осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП на лица, работили в ТКЗС като… още »

Въпроси и отговори от системата на главна инспекция по труда

Публикувано на

1. Назначена съм на работа на трудов договор със срок за изпитване – по чл. 70 от Кодекса на труда. Забременях и работодателят реши да прекрати трудовия ми договор на основание чл. 71 ал. 1 КТ. Имам ли закрила при уволнение, тъй като съм бременна? Отговор: Бременните и майките с деца до 3 годишна възраст… още »

Здравно осигуряване трайно безработни

Публикувано на

Според Закона за здравното осигуряване – всяко безработно лице е длъжно да заплаща здравни осигуровки за своя сметка в периода в който е без работа. Общият период, за който се внасят здравноосигурителни вноски за собствена сметка, започва от началото на месеца, следващ месеца, през който лицето е останало без работа и завършва с края на… още »

Авансов данък за наеми получени през 2011г.

Публикувано на

От тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите, а не както до сега задължението беше на  наемодатели. С промените в ЗДДФЛ, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, който заплащат на наемодателите. Размерът на дължимия авансов… още »

Болничните листове се подават с ново Приложение №15

Публикувано на

Утвърден е нов образец на болничния лист. Той ще е оформен в две части – медицинска част /”лице” на болничния лист/ и списък на причините за временна неработоспособност /”гръб” на болничния лист/. Новият образец на болничния лист ще е по-добре структуриран и е пригоден за бъдещо получаване на данните от медицинската част по електронен път… още »

Работа по трудово или служебно правоотношение по време на отпуск за бременност и раждане и отпуск за гледане на дете до 2 години

Публикувано на

Няма пречка работник или служител, който ползва законно разрешен отпуск,  да работи по допълнително трудово  или служебно правоотношение  през това време, освен ако в основния трудов договор не е посочена такава забрана.  Това се отнася и за майка в отпуск по бременност и раждане, но след като изтекат първите 135 дни, през които тя е… още »