Статии от категория: Заплати

Извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 при представяне на болнични листи след начисляване и изплащане на заплатите за съответния месец

Публикувано на

1. Как следва да бъдат отразени дните и сумата за времето на нетрудоспособност на осигуреното лицето в месец март/2011 г. във ведомостта и в Декларация обр. 1, ако болничният лист е за 2010 г, т.е. представен е след като месеца, за който се отнася е приключен? 2. По какъв начин следва да се отразят същите… още »

Лице упражнява дейност като ЕТ и едновременно с това е съдружник в ЕООД, където не упражнява трудова дейност. Следва ли лицето да се осигурява и в ЕООД?

Публикувано на

Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/. Съгласно чл.1, ал.1 от цитираната наредба, задължението за осигуряване еднолични търговци и лицата, упражняващи по регистрация свободна професия възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и… още »

Нови моменти при авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ на доходи по граждански договори, изплащани от предприятие

Публикувано на

Източник на информацията: сп. „Финанси и право“ бр.02/2009, ИК Труд и право От 01.01.2009 г. предприятие, изплащащо доходи по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)1, т.е. доходи, известни в практиката като доходи по граждански договори, процедира по различен начин в зависимост от това дали доходът се изплаща на самоосигуряващо… още »

Осигуряване на самоосигуряващо се лице, при започване на дейност в средата на месеца

Публикувано на

Въпрос: Следва ли самоосигуряващо се лице да внася осигурителни вноски за себе си до края на месеца, през който е започнал трудовата си дейност или от началото на следващия пълен календарен месец /разпоредба на чл. 4, ал. 4 от Наредба № Н-8/? Отговор: Съгласно чл. 10 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата… още »

Дължими осигурителни вноски върху сумите за работно облекло

Публикувано на

Източник: „Въпроси и отговори“ НАП, Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Поставен въпрос: Дължат ли се осигурителни вноски върху допълнителното възнаграждение за работно облекло и следва ли то да бъде зачетено за осигурителен доход? Отговор НАП: Съгласно чл.1, ал. 7, т. 4 от Наредбата за елементите на… още »

Социално и здравно осигуряване на повече от едно основание

Публикувано на

Всички лица, получаващи доходи на различни основания по чл. 4, ал. 1 от КСО, внасят месечните осигурителни вноски за ДОО върху сбора от получените доходи. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от КСО доходът върху, които се дължат осигурителни вноски за ДОО включва всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. На основание чл…. още »

Осигуряване за периода на оставане без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи. Характерни особености при работа с Плюс минус

Публикувано на

На основание чл.9, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, за осигурителен стаж се признава времето, през което работниците и служителите са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи-от датата на уволнението до възстановяването им на работа. За този период се внасят вноски за сметка на осигурителя върху… още »

Осигуряване на лице, на което е отпусната пенсия и има сключен договор за управление и контрол като член на Съвета на директорите в АД

Публикувано на

Източник: Информационна система на НАП „Въпроси и отговори” ВЪПРОС: Според изложеното в запитването, член на Съвета на директорите в акционерното дружество (АД) има сключен договор за управление с дружеството. Лицето е пенсионер. Приложима ли е разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО в този случай? ОТГОВОР: На основание 4, ал. 1, т. 7 от… още »

Новости в изчисляването и изплащането на паричните обезщетения при болест и майчинство през 2011 г.

Публикувано на

Автор: Нели ВАНГЕЛОВА, началник на отдел “Болест и майчинство” в ЦУ на НОИ Източник: „Труд и право”, бр.04/2011 В “Държавен вестник”, бр. 98 от 2010 г. бе обнародван Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., а в “Държавен вестник”, бр. 100 от 2010 г. – Законът за изменение и допълнение на Кодекса… още »

Указания за прилагане на НКПД 2011

Публикувано на

От 1 януари 2011 г. влезе в сила Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКДП-2011). Съгласно т. 5 от Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, в срок до 30 юни 2011 г. прилагащите организации следва да направят необходимите промени в документацията си съобразно НКПД-2011. За целта всяка прилагаща… още »