Статии от категория: Заплати

Планиране на платен отпуск, изготвяне и спазване на графици

Публикувано на

Една от важните промени в Кодекса на труда е въведеното задължение платеният годишен отпуск да се ползва по график до края на календарната година, за която се полага. За целта до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след… още »

Трудово право – избрани въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Назначена работничка с договор по чл.70 КТ /в полза на работодателя/, която още е в изпитателен срок. Има ли закрила при прекратяване на договора по чл.71КТ, когато е налице бременност? Отговор: Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда, до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да… още »

Болничен на напуснал служител

Публикувано на

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване,  обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване може да се ползва от служител, чието трудово правоотношение е прекратено към датата на издаване на болничния лист.  Условие за това е временната неработоспособност да е настъпила в рамките на 30 календарни дни от датата на… още »

Декларация обр. № 6 – коригиране на подадени данни

Публикувано на

Много често след обработка на разчетно-платежните ведомости и подаване на съответните декларациите към НАП, се налага промяна на данните. Такива са случаите на по-късно представен болничен лист за минал месец; начисляване и изплащане на дължимите обезщетения по чл. 222, ал. 1 от КТ на уволнените лица за времето, през което са останали без работа и… още »

Извънреден труд на официални празници

Публикувано на

През 2011 година бяха приети много почивни дни, което породи често задаване на въпроса за заплащане на труда положен на официални празници. Това са общо 12 дни за цялата година, за които все повече се пише, че излизат много скъпо на страната. Според някои икономисти 1 почивен ден изяжда около 0,1% от брутния вътрешешен продукт… още »

Подаване на уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори към НАП – възникнали въпроси в практиката

Публикувано на

Въпрос: Как следва да се коригира уведомлениe по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, тъй като е подадено уведомление с неправилно попълнено основание на договора в точка 8 „Основание на договора” и каква дата следва да се посочи в т. 10 „Дата на сключване”? Отговор: На основание разпоредбата на чл. 1, ал…. още »

Обществено осигуряване – Избрани въпроси и отговори от системата на МТСП

Публикувано на

1. Как се изчислява стажът при извънреден труд? Отговор – От 01.01.2005 г. времето, през което лицата са полагали извънреден труд, се зачита за осигурителен стаж по реда и при условията на чл. 38, ал. 15 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), и за което време осигурителят издава удостоверение УП-3 съгласно чл. 38,… още »

Избрано от системата „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика

Публикувано на

Болничен и обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ Тъй като обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда е за оставане без работа, т.е. целта е да се даде възможност на лицето реално да си търси работа, то и срокът му /не повече от 1 месец или по-дълъг, ако е предвидено… още »

Определяне на основната икономическа дейност на осигурител, който извършва няколко дейности

Публикувано на

Поради многократни запитвания от страна на наши клиенти как се определя минималния осигурителен доход при различен брой заети лица в няколко различни икономически дейности, публикуваме официално становище на НАП от системата “Въпроси и отговори”: Съгласно чл. 6, ал. 2 (доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) от Кодекса за… още »

Видове обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение

Публикувано на

I. Видове обезщетения 1. Обезщетение по чл. 220 от Кодекса на труда (за неспазено предизвестие) Съгласно чл. 220, ал. 1 КТ страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение… още »