Отчитане плащането на доходи от наем в Плюс Минус

Публикувано на

До 30.04 е срокът за внасяне на дължимия авансов данък по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 за първото тримесечие на 2013 година. Съгласно чл. 44 ал.4  от ЗДДФЛ когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на… още »

Внедряване на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) от 01.04.2013

Публикувано на

От 01.04.2013 се въведе задължение за лицензираните складодържатели, регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, както и лицато по чл. 3, т.4 и 6 от закона да издават регистриран електронен акцизен данъчен документ. Във връзка с тази промяна модул Документи по смисъла на ЗАДС към Плюс Минус предоставя възможност на потребителите за:… още »

Генериране на Декларации образец 1 и 6 при неначислени заплати

Публикувано на

Съгласно направените изменения в КСО и Наредба № Н-8, срокът за подаване на декларации образци 1 и 6 е 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок- до края на месеца, в който  е начислено  или изплатено възнаграждението. Според Указание изх…. още »

Декларация по чл.55 ал.1 и внасяне на ДОД по чл. 44 ал. 4, чл. 43 ал. 4 от ЗДДФЛ

Публикувано на

1.    Декларация по чл.55 ал. 1 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи,  които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци. Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, тази декларация… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 05.02.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи. Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми. Актуализиран е документ Служебна бележка за получените през годината доходи в съответствие… още »

Промени в Декларация образец 6 от 01.01.2013

Публикувано на

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец №1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се… още »

Преводни нареждания за плащане на осигуровки и ДОД от 01.2013

Публикувано на

С въвеждането на единна бюджетна сметка към НАП, считано от 01.01.2013, всички плащания към централния бюджет, НОИ И НЗОК се превеждат с код за вид плащане 11 11 11, а  за всички плащания за ДЗПО продължава да се използва код 58 11 11. Съгласно чл.7 от КСО, считано от 2013 г., плащането на осигуровките не… още »

Плюс Минус с нормативни промени към 01.01.2013

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Добавени са процентите за осигуровки за 2013 г. Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г. Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за… още »

Плюс Минус – версия 6.9998 – 11.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В образец УП – 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП – 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF. В документ… още »

Изчисляване на обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Когато се изплащат обещетения по КТ много често възниква въпросът как точно трябва да бъдат изчислени, така че да не се ощети работникът и едновременно с това да се спазят законовите разпоредби. Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за… още »