Плюс Минус – версия 6.9998 – 11.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС В образец УП – 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени. В образец УП – 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF. В документ… още »

Изчисляване на обезщетения по КТ в Плюс Минус

Публикувано на

Когато се изплащат обещетения по КТ много често възниква въпросът как точно трябва да бъдат изчислени, така че да не се ощети работникът и едновременно с това да се спазят законовите разпоредби. Съгласно чл. 228 ал.1 от КТ, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за… още »

Отразяване на застъпващи се болнични в Плюс Минус

Публикувано на

Много често, когато се въвеждат болнични за бременост и раждане те се застъпват. Бихме искали да обобщим  правилния начин на тяхното въвеждане в Плюс Минус. Съществуват две основни ситуации: Когато един и същи период е включен в два болнични листа, като и двата болнични листа се представят едновременно Когато един и същи период е включен… още »

Парични обезщетение при временна нетрудоспособност. Особености при лица работещи на два или повече ТД.

Публикувано на

Какво трябва да се знае, когато настъпи временна нетрудоспособност и  какви са особеностите, ако лицето има повече от едно правоотношение? На страницата на НОИ www.noi.bg има публикувани инструкции, относно процедурата по изплащане на парични обезщетения при временна нетрудоспособност. Ето синтезирано най-важното: I. Защо се предоставят такива обезщетения – за да заместват в определена част загубеното… още »

Отчитане в ПЛЮС МИНУС на извънтрудовите правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко месеца, но плащанията се осъществяват само в един

Публикувано на

В Плюс Минус е  реализирана нова възможност за въвеждане на Сметки за изплатени суми за минали периоди. Т.е когато по една СИС сумата се отнася за няколко различни периоди в програмата е възможно: Да се запише една Сметка за изплатени суми, с дата на изплащане на възнаграждението. Сумата по тази сметка да се разпредели по… още »

Задължения за осигуряване по извънтрудови правоотношения, когато положеният труд се отнася за няколко периода

Публикувано на

Срокове за подаване на Декл.1 и Декл.6 Взаимоотношенията с лица, работещи без трудови правоотношения, се регламентират с граждански договори по силата на  Закона за задълженията и договорите. На основание чл.3, ал.1, т.3 от Наредба № Н-8, за работещите без трудови правоотношения, декларация образец 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП не по-късно от… още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.05.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС Актуализирани са документи и справки в модул ТРЗ и ЛС съгласно промените в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА в сила от 01.05.2012 г., публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2011 г. в размер на 290 лв. II…. още »

Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.04.2012

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС –  Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификацията на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документът  Опис парични обезщетения (ОТС), който се стартира от меню Документи/Опис парични обезщетения, или автоматично след запис на отсъствие. За целите… още »

Особености при използването на вид осигурен 22 и 23 и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно НАРЕДБА № Н-8 съществуват два кода за еднократно подаване на данни за самоосигуряващи се лица: – 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация; – 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да… още »

Отразяване в Плюс Минус на възнаграждения за положен личен труд от съдружник

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 26, буква „и” от ЗДДФЛ  трудови правоотношения са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или… още »