Статии от категория: Заплати

Компенсацията 60 / 40 и отразяването и в Плюс Минус

Публикувано на

С § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше приета мярка 60 / 40 за компенсиране на предприятията, засегнати от епидемията. Подробни указания за условията и реда на изплащене на компенсацията са публикувани в Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. Компенсацията… още »

Промени в Кодекс на труда във връзка с извънредното положение и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Във връзка с обявеното извънредното положение в сила от 13.03.2020 бяха приетите редица промени в Кодекса на труда. Основни промени: Преустановяване на работа Съгласно чл. 120в от КТ при обявено извънредно положение работата на предприятието или част от него, или за част от работниците може да бъде преустановена чрез заповед на работодателя или чрез заповед… още »

Клониране и копиране на служител

Публикувано на

В програма ПЛЮС МИНУС е добавена опция за копиране на картон на служител. Клониране или копиране на служител се стартира от Операции / Клониране или копиране на служител в модул Заплати. За превключване от едната опция на другата, е необходимо да се натисне стрелката вдясно от заглавието и от падащото меню да се избере желаната…. още »

Отразяване на неплатен отпуск по чл.160 от кодекса на труда в Плюс Минус

Публикувано на

Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя. Според чл.160, ал.1 от Кодекса на труда, работодателят по искане на работника или служителя може да разреши неплатен отпуск независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж…. още »

ПРОМЕНИ В НАРЕДБА № Н–8 от 01.2018 г.

Публикувано на

В брой 7 на Държавен вестник от 19.01.2018 г. са публикувани промени в Наредба № Н 8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. В т.12 „Вид осигурен“ се заличава вид осигурен 98; В… още »

Запор върху заплатата и несеквестируем минимум

Публикувано на

Съгласно чл. 272, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за … 5. запори, наложени по съответния ред. В Държавен вестник брой 86 от 27.10.2017 са публикувани изменения на чл. 446, ал. 1 свързани с условията за… още »

Промени в държавното обществено осигуряване за 2018 г.

Публикувано на

В държавен вестник № 99 от 12.12.2017 е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В него са заложени промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство. Промени в осигуряването: 1) През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%  (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44… още »

Особени случаи при подаване на приложение 10

Публикувано на

Определяне началната и крайната дата на периода, за който следва да се разреши отпуск за бременност и раждане за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден. Началната и крайна дата на периода за остатъка след 135-я до 410-я календарен ден се определя спрямо дата на термина (т.е. датата на предполагаемото раждане) на майката. Тази дата… още »

Парични обезщетения при раждане на дете – баща и особености при подаване

Публикувано на

Осигуреното лице (баща) за общо заболяване и майчинство, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск, при раждане на дете има право на следните парични обезщетения: 1) ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 15 КАЛЕНДАРНИ ДНИ Съгл. чл. 163, ал. 9 от KT, когато майката и бащата се намират в брак или… още »

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.

Публикувано на

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г. Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Кодекса на труда (КТ) от 01.06.2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване… още »