Статии от категория: Склад

Цени при продажба на стоки и въвеждането им в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно чл. 183 от Закон за задълженията и договорите продажбата е договор, с който едно лице наречено продавач се задължава да прехвърли правото на собственост върху вещ или друго право срещу цена, която купувача се задължава да му плати. Договора за продажба е двустранен – всяка страна има насрещни права и задължения и възмезден – срещу… още »

Брак на стоки с изтичащ срок на годност

Публикувано на

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. „Негодна храна за консумация от човека“ е храна,… още »

Внедряване на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) от 01.04.2013

Публикувано на

От 01.04.2013 се въведе задължение за лицензираните складодържатели, регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, както и лицато по чл. 3, т.4 и 6 от закона да издават регистриран електронен акцизен данъчен документ. Във връзка с тази промяна модул Документи по смисъла на ЗАДС към Плюс Минус предоставя възможност на потребителите за:… още »

Склад – годишно приключване в Плюс Минус

Публикувано на

Указания необходими на ползващите модул склад на Плюс Минус, свързани с края на календарната година: Преизчисляване на средни цени и количество В случай, че възникне съмнение относно средната цена, преди да се направи приключване на склада, трябва да се преизчислят средната цена и количеството. За целта се използва документа Рекалкулация. Може да го извикате с… още »

Провеждане на годишна инвентаризация. Документи и справки в Плюс Минус.

Публикувано на

Инвентаризацията е първият, встъпителен етап от годишното приключване.  Нейното пълноценно провеждане е гаранция за изготвянето на верен годишен счетоводен отчет. Изискванията за извършването на инвентаризация са посочени в глава IV „Инвентаризация“ от Закона за счетоводството. Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет…. още »

Следене на вземанията и задълженията към партньорите

Публикувано на

Една от най-болезнените теми за бизнеса днес е междуфирмената задлъжнялост. Българската стопанска камара (БСК) е изчислила, че междуфирмената задлъжнялост продължава да нараства, но със забавени темпове. През 2010-2011 г. се очаква нарастване на броя на фалитите заради влошеното финансово състояние на предприятията от нефинансовия сектор и увеличението на лошите кредити, което ще доведе до увеличаване… още »