Статии от категория: Счетоводство

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност за 2020 година

Публикувано на

В Държавен вестник бр. 25 от 20.03.2020 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените се създават с цел прилагане на европейското законодателство в областта на ДДС и по-ясно регламентире на действащите разпоредби в закона за данъка върху добавената стойност. Основни промени Режим складиране на стоки до поискване… още »

По-важни промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2018 година

Публикувано на

В държавен вестник № 97 от 05.12.2017 са публикувани промени в Закона за данък върху добавената стойност. Промените имат за цел повишаване на бюджетните приходи чрез предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и отклонение от данъчно облагане, намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите и за отстраняване на несъответствия в… още »

ДДС върху безвъзмездно предоставене на хранителни стоки към оператор на хранителна банка

Публикувано на

С промените, публикувани в Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 88 от 08.11.2016 г., е регламентирано третирането на безвъзмездното предоставяне на хранителни стоки към оператор на хранителна банка. Съгласно чл. 6, ал. 6, т.4 на Закона за данъка върху добанета стойност в сила от 01.01.2017… още »

Коригиране ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане

Публикувано на

С промените в Закона за данъка върху добавената стойност и правилника за прилагането му, в сила от 01.01.2017 се регламентира нов начин на коригиране размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане. Задълженията на страните по доставката, данъчния период, документирането и отразяването в отчетните регистри на… още »

Данък върху разходите в натура

Публикувано на

В държавен вестник 75 от 27.09.2016 са публикувани промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които касаят въвеждането на нов данък – Данък върху разходите в натура. След въвеждането на „данък уикенд“ от началото на 2016 , един от основните въпроси, за които към момента липсваше официална позиция от НАП, беше дали личното ползване на служебни… още »

Отчитане на ваучерите за храна в Плюс Минус

Публикувано на

Съгласно § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО „Ваучери за храна“ са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор… още »

Дистанционни продажби на стоки към данъчно незадължени лица в страни от ЕС

Публикувано на

В практиката често възникват въпроси как следва да се отчитат доставките на стоки, когато са към данъчно незадължени лица (вкл. физически лица) в държави членки от ЕС  и в кои случаи доставките могат да се третират като дистанционни продажби. Нормативна уредба Дистанционна продажба е налице, когато едновременно са изпълнени условията по чл. 14 от ЗДДС:… още »

Режим за облагане с ДДС – съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Публикувано на

От 1 януари 2015 г. влезе в сила специален режим за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път между различни държави членки. Считано от тази дата, регистрираните по ДДС лица предоставящи такива услуги на нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в… още »

Промени от 01.01.2015 – Счетоводни

Публикувано на

В сайта на НАП е публикуван нов образец на Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и допълнителни помощни справки към тях, чиито попълване не е задължително. В Плюс Минус Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО се стартира от меню Отчети/ Годишни декларации. Актуализирани са образец 1011 (Приложение №1) и образец 1012 (Приложение №2),… още »

Автоматично разпращане на фактури

Публикувано на

Представяме ви новият модул за автоматично разпращане на фактури по e-mail. Най – лесният и бърз начин да спестите време и средства при разпращане на документи до вашите клиенти. След като се стартира документа, се извежда следния екран: Избират се период, партньор и шаблон. Избира се бутон Експорт. В резултат, фактурите, издадени през посочения период… още »