Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди

Публикувано на

Съгласно указание на НАП Деклариране на ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди от 10.02.2016 година, данъчно задължените лица, регистрирани по ЗДДС, които използват стока, включена в стопанските им активи, и за лични нужди и които са избрали да приспадат данъчен кредит за стоката и/или за съпътстващите ползването й разходи и да начисляват данък за доставката за лични нужди трябва да отразят същото както следва:

В дневника за покупки и в справката декларация за ДДС – получените данъчни документи за придобиването на стоката и съпътстващите ползването й разходи като посочи в колона 10 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит стойността на данъчната основа и в колона 11 ДДС с право на пълен данъчен кредит размера на данъка върху добавената стойност за всяка доставка поотделно, съответно в клетка 31 и в клетка 41 от справка-декларацията за ДДС;

В Плюс Минус отразяването на данъчните документи за придобиване на стоката и съпътстващите ползването й разходи се отразява по познатия до сега начин, а именно чрез документи за доставка – фактури за покупка, митническа декларация, протокол за закупени стоки без документи и др.п.

В дневника за продажби и в справката декларация за ДДС:

За данъчни периоди до месец януари 2016 г., включително – протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи размера на начисления данък, съответно в клетка 23 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи на справка-декларацията за ДДС;

За данъчни периоди месец февруари 2016 г. и следващите – протоколът, с който е начислило данък за доставката за лични нужди като посочи в колона 16 Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди се посочва размера на начисления данък, съответно в клетка 23 Начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди на справка-декларацията за ДДС.

Във връзка с документиране начисления данък за доставката за лични нужди, в  Плюс Минус е разработен документ Протокол за начислен данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди, наричан за краткост Протокол за начислен данък “уикенд” с тип –ПЛН и име на файл PrtlLN.xls. За да се отрази документа в дневниците и дискетата по ДДС трябва да се стартира от менюто Сервиз\Настройка на параметрите, да се избере област Документи и отчети и в поле дневник на продажбите да се попълни –ПЛН като се използва десетичен разделител запетая. Повече информация за начина на работа с документа е описана в помощната информация, която се стартира чрез избор на бутон Помощ.