Основни промени в подаването на данни за изплащане на парични обезщетения, в сила от 01.01.2016

Публикувано на

От 01.01.2016 влиза в сила нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване . Разпоредбите касаят нов начин за подаване по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси.

Основни промени:

1. От 1 декември 2015 г., осигурителите и самоосигуряващите се лица, които ще представят по електронен път данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ с квалифициран електронен подпис. Регистрацията е еднократна и се извършва онлайн на страницата на НОИ.

2. Отпада подаването на POPP2015.txt и POPO2015.txt. Вместо тях ще се подават 3 нови файла:

–  Удостоверение Приложение 9  – Pril9_ddmmyyyy_n.xml

–  Удостоверение Приложение 10 – Pril10_ddmmyyyy_n.xml

–  Удостоверение Приложение 11 – Pril11_ddmmyyyy_n.xml

3. Нов срок за подаване на данните за изплащане на паричните обезщетения. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно правото на парично обезщетение се представят в НОИ в следните срокове:

  • от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя;
  • от самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ в следните срокове:

  • от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси – в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10
  • от самоосигуряващите се лица – в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

4. Кратко описание на трите приложения:            

 Удостоверение Приложение 9  – служи за за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по издадени болнични листи.

–   Заменя Приложение 15.

–   Отнася се както за наетите лица, така и за СОЛ

–   Тип на документ: 0 Удостоверения към болничен лист

Удостоверение Приложение 10 – служи за за подаване на данни от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси относно правото на парично обезщетение по представени документи относно парични обезщетения при бременност и раждане отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години /приложения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8)

–  Отнася се само за наетите лица

–   Тип на документ: 1 Удостоверения за заявления-декларации от осигурител

–  Въвежда се  Номер на заявление-декларация, приложение към НПОПДОО

–  Въвежда се  Вид парично обезщетение

–   Въвежда се Качество на лицето, за което се иска изплащане на обезщетение

–   Въвежда се Основание от Кодекса на труда, на което се разрешава отпускът.                                                                                                                                                                

Удостоверение Приложение 11– служи за за подаване на данни от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение относно парични обезщетения при бременност и раждане отглеждане на малко дете и осиновяване на дете от 2-до 5 години

–   Отнася се само за самоосигуряващите  лица

–   Тип на документ: 2  Удостоверения за заявления-декларации от самоосигуряващи се

–   Въвежда се Вид дейност на самоосигуряващото се лице        

–   Въвежда се  Вид парично обезщетение

–   Въвежда се Качество на лицето, за което се иска изплащане на обезщетение

 

5. Важни Параметри за трите документа:

  • Код на операция: Представяне/Корекция/Заличаване: 0 – представяне 1 – корекция 2 – заличаване
  • Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства: 1 – попълнен раздел I. – Удостоверени обстоятелства; 2 – попълнен раздел  – Удостоверени промени обстоятелствата; 3 – Попълнени и двата раздела

При код на операция 0 – представяне, може да се подават веднъж данни със стойности на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства 1 – попълнен раздел I. – удостоверени обстоятелства и 3 – попълнени и двата раздела. С код на операция 0 – представяне може да се подават многократно данни със стойност на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства 2 – попълнен раздел  II. – удостоверени промени в обстоятелствата.

При код на операция 1 – корекция, представяните данни във всеки раздел по отделно – удостоверени обстоятелства и удостоверени промени в обстоятелствата, подменят актуалните налични данни за документа към момента на обработката в НОИ, т. е. следва да се подадат коригираните и всички други подавани вече в НОИ данни от дадения раздел, а от другия, ако не се променят – може да не се подават.

При код на операция 2 – заличаване, се заличават актуалните налични данни за документа към момента на обработката в НОИ, според избраната стойност на  Флаг за удостоверени/ променени обстоятелства: при 1 – попълнен раздел I. – удостоверени обстоятелства; и 3 – попълнени и двата раздела, се заличава всичко за документа; при 2 – попълнен раздел  II. – удостоверени промени в обстоятелствата, се заличават само подадените промени в обстоятелствата.