Плюс Минус – версия 6.999.9 – 04.03.2014г.

Публикувано на

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС

Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП.

II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от 01.01.2014г.

Актуализирани са Месечни отчети на бюджетните предприятия.

III. ДРУГИ

В Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети е добавена настройка Въвеждане на стоки в документ без затваряне на екрана за избор.