Подаване на Декларация 6 за начислените заплати за месец Декември

Публикувано на

В сила от 01.01. 2014 влизат в сила промените и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и на самоосигуряващите се лица.

С разпоредбата на на чл. 3 ал.3, т. 4 се определя срокът, в коѝто се подава Декларация 6 от работодателите за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ.  Декларацията се подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания в случаите на чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

1.       За целите на данъка по чл.42, включително и за случаите по чл. 42, ал 6 от ЗДДФЛ се създава нов код 8.

2.       Относно т.9 – Месец и година

–          За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва месецът и годината, за  коѝто се отнасят данните

–          За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ.

–          За данък удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ до 31.12.2013 се попълва месеца, за коѝто се отнася данъкът.

 3.       Относно т.18 – Дата на изплащане/начисляване

–        За декларираните на данните за дължимите осигурителни вноски се попълва датата, на която са изплатени, съответно начислени възнагражденията

За данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9

КОГАТО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ 6 за начислените възнаграждения за месец 12.2013 трябва да се има в предвид следното:

1.       Ако възнагражденията за месец Декември 2013 са начислени и изплатени през месец Декември – например 30.12.2013.  Срокът за подаване на Д6 за дължимите осигурителни вноски, включително и за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ е до 25 Януари 2014.

В този случаѝ вид на плащане 5 ще се използва едновременно за дължимите осигуровки и ДОД 

При генериране на Д6 от Плюс Минус избираме вид на плащане Заплати Изплатени

По този начин се попълват:

т.9 – Месец и година – излиза 122013

вид на плащане – 5

т.18 Дата на изплащане/начисляване 30122013

точки 10,11,12,13,14 – Сумата на дължимите осигуровки

точка 16 – Сумата на удържания данък по чл. 42

2.       Ако възнагражденията за месец Декември 2013 са начислени и изплатени през месец Януари- например 10.01.2014.  Декларация 6 за дължимите осигурителни вноски се подава в срока на подаване на Декларация 1- до 25 Януари 2014

Данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ е удържан през 2014 и Декларация 6 за него ще се се подаде в срок от 1 до 25 февруари по следния начин:

т.9 – Месец и година – 012014

 вид  на плащане 8.

18 Дата на изплащане/начисляване 31012014

/тази възможност е реализирана в първата версия на Плюс Минус за 2014 г./ 

 

Внимание!

При генериране на Д6  за дължимите осигуровки от Плюс Минус избираме вид на плащане Заплати Начислени

         т.9 – Месец и година – излиза 122013

        вид на плащане – 5

       т.18 Дата на изплащане/начисляване 10012014

      точки 10,11,12,13,14 – Сумата на дължимите осигуровки

/Ако генерирате Д6 с първата версия на Плюс Минус за 2014 г. , се избира вид на плащане Заплати изплатени и точки 16, съответно 17 вече  не се попълват/