Редакция на шаблон Трудов договор, Допълнително споразумение и Граждански договор

Публикувано на

В новата версия на Плюс Минус 6.999 от 07.10.2013 г.  много клиенти видяха новия вид на документите Трудов договорДопълнително споразумение и Граждански договор. Реализирани са няколко нови  възможности:

–      промяна в текста на шаблоните: добавяне на текст или редактиране на съществуващ, изтриване на редове или добавяне на нови.

–      възможност за избор на различни видове шаблони на един и също документ: могат да се направят няколко вида шаблона на Трудов договор според различни нужди на предприятието.

–      възможност за запис в хронологичен ред на промените в тези документи.

Необходимо е да стартира Документи/Редактор на документи , а начинът на работа е описан подробно в помощната информация към документа.

Пример 1: Във всички  трудови договори, които фирмата издава, трябва да фигурира един и същи текст за Периодичност на изплащане на възнаграждението: „ Възнагражденията ще се изплащат до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължат“.

За да не се въвежда всеки път ръчно текста е необходимо да се направи следното:

–      Стартира се Документи/Редактор на документи

–      Натиска се бутон Зареди

–      От списъка с документи се избира Трудов договор

–      Въвежда се текста,  коѝто трябва да излиза срещу Периодичност на изплащане на възнаграждението

–      Натиска се бутон Запиши

Пример 2: За определена фирма допълнителното възнаграждение за придобит  стаж и проф. опит се изчислява на база Професионалния стаж, а за друга на база Общия трудов стаж.

В  Трудовия договор на първата като допълнителни възнаграждения трябва да фигурира Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и проф. опит в размер на 0.6% за всяка година придобит проф. стаж., а в другата Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и проф. опит в размер на 0.6% за всяка година от общо начисления трудов стаж.

За да не се въвежда всеки път ръчно текста е необходимо да се направят два шаблона със съответния текст:

–      Стартира се Документи/Редактор на документи

–      Натиска се бутон Зареди

–      От списъка с документи се избира Трудов договор

–      От горния десен ъгъл се избира екран за избор на шаблони

–      а да се въведе наименование на нов шаблон се натиска бутон Добави.

–      Записва се името му и се потвърждава с ОК

–      Новият шаблон е станал вече текущ.

–      Въвежда се необходимият текст и се натиска бутон Запиши

–      По същия начин могат да се записват неограничен броѝ шаблони.

–      Когато за дадено лице се въвежда Трудов договор, в долния ляв ъгъл се посочва активният шаблон.  Програмата извежда списък с наличните шаблони, всеки един от които може да бъде избран.

–      При повторно отваряне на документа в долния ляв ъгъл излиза името на шаблона, с коѝто тоѝ е бил въведен.

–      Всички въведени шаблони могат да се използват от всички фирми в базата.