Промени в Декларация образец 6 от 01.01.2013

Публикувано на

Съгласно новите разпореди на КСО и Наредба №-8, работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Декларация Образец 6 се подава в срока за подаване на декларация Образец №1, т.е до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, а при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението. Когато с Декларация 6 се подават данни само за дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ – срокът е   25 число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частични плащания по чл. 42, ал.6 ЗДДФЛ

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ:

1. Промени в самия текст на декларацията –  в годината, текста на на точки 1 и 16

2. Въведени нови кодове за вид плащане – Избира се от падащото меню

Аванс преди (01.2013 г.)   –  извежда осигуровките върху изплатения аванс за месеца, когато годината е преди 2013. Записва се вид на плащане 1

Заплати –начислени преди (01.2013 г.)  – извежда дължимите осигуровки върху начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца, когато годината е преди 2013. Записва се вид на плащането 2. В този случай не се попълва сума на ДОД в поле 16

Заплати – изплатени преди (01.2013 г.)  – извежда дължимите осигуровки и ДОД върху изплатеното възнаграждение за месеца, когато годината е преди 2013г. Записва се вид на плащане 3

Извънтрудови – извежда дължимите осигуровки върху  изплатени възнаграждения по извънтрудови правооотношения. Записва се вид на плащането 4/както досега/

ВАЖНО! При избор на вид Плащане Извънтрудови, се прави проверка дали има записани сметки за изплатени суми, които се отнасят за избрания период, но са въведени с друга дата. Затова излиза съобщение:

За yyyymm да бъдат ли включени единствено записаните от СИС от друг период данни?

Ако няма такива записани СИС, отговорът трябва да е Cancel – тогава програмата ще включи осигуровките от всички извънтрудови плащания през месеца.

Ако искаме да запишем дискета с данните от СИС от други периоди, тогава отговорът е ОК.

Например: Имаме записана СИС с дата 15.10.2012, която касае периода 15.09.2012-15.10.2012, а Декларация 6 за месец 09 е вече подадена. Сега трябва да генерираме Образец 6 за месец 09 само с осигуровките, касаещи сумите от записаната СИС от месец 10. Тогава на зададения въпрос за месец 09 трябва да отговорим положително

Заплати изплатени – извежда дължимите осигуровки и ДОД върху изплатеното възнаграждение за месеца, когато годината е след  2013г. Записва се вид на плащане 5

Заплати начислени – извежда дължимите осигуровки върху начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца, когато годината е след 2013. Записва се вид на плащането 5. В този случай не се попълва сума на ДОД в поле 16

Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ – извежда само стойността на дължимия ДОД за посочения период. Записва се вид на плащане 5. Използва се когато заплатите са били начислени, а сега е моментът на окончателното им изплащане.

Частични плащания в случаите на чл. 42 ал.6. извежда стойността на дължимите осигуровки върху начислените заплати /общия фонд ФРЗ/ и начисления ДОД върху сумата на частичните плащания /аванса/. Записва се вид на плащането 5

Внимание! Съгласно чл.42 ал.5 от ЗДДФЛ, ДОД се дължи при окончателното изплащане на възнаграждението, начислено за съответния месец. При избор на Заплати изплатени, неговият размер се попълва в поле 16

 Съгл. чл.42 ал.6 ако през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по чл.42, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания. В този случай данъкът по чл.42 ал.6 се попълва в поле 17.

Това не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.

В полетата на т.16 и 17 се попълва и данъкът по чл.42 за доходите на съдружници, член кооператори и акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала за полагане на личен труд.

Допълнителни доходи, начислени или изплатени след 25 число – това касае осигуровки и ДОД върху допълнителни доходи, начислени след 25 число на месеца, за който се отнасят- например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати, средства за социални разходи и т.н. Тези суми се въвеждат ръчно. Записва се вид на плащането 6

Дължим данък по чл. 49 ал.5 ЗДДФЛ– извежда положителните стойности на код 220 Корекция ДОД след годишното изравняване на ДОД. Записва се вид на плащането 9. Срокът за подаването на Д6 в този случай е 25.02 на следващата година.

Внимание! Отрицателните стойности на код 220 Корекция ДОД след годишно изравнавяне на данъка /ДОД за приспадане съгласно чл.49 ал.6/ се записва в поле 16 при избор на вид плащане: Заплати изплатени /влиза в декларацията с вид на плащането 5/.

Ако обаче годишното изравняване е направено през м.12.2012, с вид на плащане 3/Заплати преди 2013/, в поле 16 ще се добавят и положителните и отрицателните стойноси на код 220 Корекция ДОД

Генериране на Декларация 6 за самоосигураващи се лица

За генериране на декларация за самоосигуряващи се лица, трябва преди извеждането да се попълнят данните от екрана, и да се постави отметката Изведи.

От падащото меню избираме името на лицето. Ако има суми за довнасяне за предходни години, в полето Извеждане на суми за довнасяне за трябва да напишем предходна година, напр. 2012.

Ако преди това сме попълнили и записали справката за окончателния доход за самоосигуряващи се лица за съответната година, сумите ще излязат автоматично в отделна колона в Декларация 6.

Допълнителни корекции

В случай, че е необходимо да се направят допълнителни настройки се избира екран Настройки , който стартира таблицата с настройка на полетата в декларацията. След като се зададат желаните настройки се избира бутон Назад и се повтарят описаните по-горе действия. Таблицата с настройки се използва, например, в случай, че е необходимо в дискетата да бъдат включени и други видове осигурени лица освен зададените по подразбиране. Видовете осигурени лица се добавят с разделител запетая в предвидените полета, съответно за трудови и извънтрудови правоотношения.