Плюс Минус – версия 6.999.8

Публикувано на

I. Модул ТРЗ и ЛС

– Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.;
– Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012;
– Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО;
– Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2012 г.;
– Нов образец на тримесечната справка към НСИ;
– Актуализиран е Национален класификатор на професиите и длъжностите в сила от 01.01.2012;
– Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“;
– Актуализиран е образеца на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ.

Важно – Преди да се започне работа с модул Заплати е необходимо в параметри на фирмата да се актуализират ПНОИД и НКИД ТЗПБ в съответствие с Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2012 г.

II. Модул Счетоводство

– Нов вид на Автоматичното приключване на сметки. Добавена е нова възможност – след извеждането на справката и двойно щракане върху избрана сума, се стартира Отчет по журнала на операциите, където можем да проверим всички счетоводни записи в които е участвала сметката, която приключваме и да видим от кои записи е сформирано дадено салдо. Справката позволява и ръчно коригиране на суми.
– В Отчети/Приключване на счетоводната година са събрани всички операции, проверки и отчети, които трябва да бъдат направени в края на отчетния период.
– Нова справка – Проверка на счетоводните операции. Служи за проверка на правилното използване на синтетичните и аналитичните сметки и лесно и бързо откриване и коригиране на допуснати грешки. Освен зададените в програмата контировки има възможност и за ръчно добавяне на такива. Стартира се от меню Операции. Повече за нея може да научите от нашия видео урок.
– Добавена е нова възможност в Оборотна ведомост синтетична, след извеждането на ведомостта, при двойно кликване с мишката върху шифъра на дадена сметка, се извежда меню от което може да се стартират – Аналитична оборотна ведомост, Оборотна ведомост за сметка и Отчет по журнала на операциите.
– В Оборотна ведомост аналитична е добавена възможност за сравнение на справката с оборотна ведомост синтетична и неплатени документи, чрез бутон Проверки.
– Нова възможност в справка Печат Осчетоводени документи – масово плащане на документи с банково бордеро. След стартиране на справката, избор на тип документ и отметки само неплатените и плащане по документи се натиска бутон Изведи. На екран се извеждат всички неплатени документи от посочения тип, както и чек бокс в който се отбелязват документите, които ще се плащат. С бутон Плащане се отваря попълнено банковото бордеро, което трябва да запишем.
– Разработени са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. и Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. . Стартират се от меню Отчети/Годишни декларации.
– Разработен е нов документ за Проверка на плащанията. Стартира се от меню Операции.

Важно за Интрастат – Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките, съгласно Комбинирана номенклатура в сила от 2012 година.