Допълват таблицата с минимални осигурителни доходи

Публикувано на

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 19 април 2011 година и влиза в сила от 1 април 2011 година.
Пореден номер Икономически дейности НКИД Наименование на икономическата дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти
1 2 3 4 5 6 7
77. Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 500 440 330
78. Q 86.1 Дейност на болници (само за началник – клиника/отделениe) 800
79. Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 580 540 540
80. S 94.91 Дейност на религиазни организации (само на енорийски свещеник) 307

Направени са промени и в някои от съществуващите минимални прагове:
1. В ред 69 е добавено уточнение след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА” текста „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”
2. В ред 70 след думата „болници” е добавен текста „(без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”.
3. В ред 77 след думите „с нестопанска цел” се добавя „(без енорийски свещеник)”.