Промяна в ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, касаеща лица които извършват по занятие счетоводни услуги

Публикувано на

Със закона за мерките срещу изпирането на пари,  се определят мерките  за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.
В ДВ бр.57 от 26 юли е публикувано допълнение към  ал.2 от чл. 3 относно лицата, за които тези мерки са задължителни, а именно:

– пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи съгласно Закона за пощенските услуги;
– лица, които по занятие извършват счетоводни услуги
– частните съдебни изпълнители

Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:

1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента – юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

Всяко от задължените лица приема вътрешни правила и прилага специфични критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти .С вътрешните правила се установяват:

1. ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти, съобразени с дейността на дружеството;
2. условията и редът за събиране, анализиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки;
3. правилата за организиране и за работа на специализираната служба по чл. 6, ал. 5 ЗМИП;
4. разпределението на отговорността за прилагане на мерките срещу изпирането на пари по клоновете на лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП и мерки, включващи процедури по оценка на риска на клонове и дъщерни дружества при условията на чл. 3в, ал. 2 от ЗМИП, ако има такива;
5. използването на технически средства по превенция на изпиране на пари;
6. системата за вътрешен контрол по изпълнение на задълженията, установени в ЗМИП и в актовете по прилагането му;
7. правилата за обучение на служителите от специализираните служби;
8. правилата за обучение на останалите служители;
9. други изисквания съобразно особеностите на дейността на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП.

След приемането на вътрешни правила е необходимо  в 4-месечен срок от влизането на закона в сила екземпляр от тях да се изпрати до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС по пощата или да се представи на място на адрес:

1407 София   бул. „Черни връх“ № 45

Освен вътрешните правила други необходими документи са:

1. Придружително писмо, в което лицето се е самоопределя като задължено лице по ЗМИП.
2. Удостоверение за актуално състояние на задълженото лице/удостоверение от Търговския регистър.
3. Документ, удостоверяващ приемането на вътрешните правила от компетентен орган.
4. Всички неоригинални документи трябва да бъдат заверени с текст „Вярно с оригинала“, съответен подпис на представителя и печат на задълженото лице.рации, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм (чл. 9, ал. 5 ЗМФТ).

Който извърши или допусне да се извърши нарушение или откаже да даде, или да осигури свободен достъп в служебните помещения на лицата по чл. 3, ал. 2 и 3, да предостави изисканите документи или сведения по чл. 17, ал. 8 се наказва с глоба от 500 до 50 000 лв.

Повече информация може да се намери в текста на самия закон или на страницата на ДАНС.