Eдинен формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност

Публикувано на

От 01.04.2011 влиза в сила Eдинния формат за подаваните в електронна форма данни от акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност, утвърден със Заповед ЗАМ- 179/24.03.2011г. на директора на Агенция „Митници“. Икономическите оператори могат да подават данните по електронен път чрез Системата за управление на акцизите – СУА 2.1.
В съответствие с промяната е актуализиран модул Документи по Смисъла на закона за акцизите и данъчните складове на Плюс Минус. Икономическите оператори могат да генерират данни за акцизна декларация, рекапитулативна декларация и дневник на складовата наличност във файлове в XML формат и да ги имортират към Системата за управление на акцизите – СУА 2.1.
В основни линии промените се състоят в следното:
– съгласно чл. 89, ал. 1 от ППЗАДС освободените от акциз крайни потребители са задължени до 15 – то число на месеца, следващ края на тримесечието, да представят в митницата, издала удостоверението, рекапитулативна декларация за получените и използвани продукти.
– изисква се деклариране на допълнителни данни за акцизните стоки, като Търговска марка, Търговско наименование на стоката, Код на акцизния продукт за всяко тримесечие.