Методът ЦЕНИ НА ДРЕБНО и прилагането му в ПЛЮС МИНУС

Публикувано на

При отчитане на стоките на дребно много често съществува един проблем- невъзможност да се документират продажбите по видове стоки в обектите поради голямата номенклатура и масовия характер на продажбите на дребно. Оттук и невъзможност да се осъществи количествено аналитично отчитане на стоките в магазините. Много често търговските обекти използват отделен софтуер за следене и  водене на стоковите наличности, и друг за счетоводното им отчитане. В тези случаи в счетоводната практика основно се използва методът „цени на дребно“. Той се използва за оценяването на големи количества бързооборотни стоки, които имат сходни надценки.

Основно той се характеризира със следните особености:

 1. Стойността на материалните запаси се определя , като продажната цена се намалява със стойността на брутната надценка, т.е Продажна цена- Надценка- ДДС
 2. Често за всяка група стоки на дребно се използва един усреднен процент
 3. Към сметките от група 30 могат да се определят регулиращи подсметки Надценки , включени в цената на стоките, както и ДДС начислен в цената на стоките.

Тези подсметки ще се кредитират при заприхождаване на стоките по продажна цена. В края на периода се изчислява среден процент надценки и ДДС, които се отнасят за продадените стоки. Тези подсметки ще се дебитират  с този процент, за да се определи себестойността на продадените стоки. Крайното им салдо ще бъде винаги кредитно и ще изразява сумата на надценките и ДДС, които се съдържат в отчетната стойност на наличните към края на периода стоки. При представянето на стоките в баланса на предприятието с тяхната сума е необходимо да се коригира отчетната стойност до размера на балансовата сума.

В Плюс Минус това изискване би могло да се постигне много лесно.  По сметка 304 се записва отчетната стойност на стоките. В дървото с Аналитични признаци като поданалитичност на главната група СТОКИ се създават три подгрупи: СТОКИ, НАДЦЕНКИ и ДДС. Ако е необходимо да се отделят стоките и надценките по обекти, тогава като поданалитичност на главната група СТОКИ ще се въведе името на обекта, а под него съответно СТОКИ, НАДЦЕНКИ, ДДС. Не е необходимо аналитичността да остане количествена. Т.е за да остане само стойностна е необходимо да се стъпи и да се натисне CTRL +K.

Последователност на работа:

 1. При въвеждане на фактурата за покупка на стоките имаме следните счетоводни статии:
  Дебит 304 СТОКИ:СТОКИ
  Кредит 304 СТОКИ:НАДЦЕНКИ
  Кредит 304 СТОКИ:ДДС
  Кредит 401 ДОСТАВЧИЦИ
  Дебит 4531
  Кредит 401 ДОСТАВЧИЦИ
 2. За коригиране на отчетната стойност на стоките до тяхната балансова сума:
2.1. Определя се размерът на ДДС, включен в стойността на разполагаемите през периода стоки- по правилото „над сто“Например: ако началното салдо на стоките по продажни цени е 1000 лв, а доставените през периода стоки по продажни цени е 7000 лв, включеното ДДС в стойността на продадените стоки ще се изчисли по следния начин:ДДС = 8000х20/100+20 = 1333 лв.
2.2. Определя се сумата на надценката, включена в стойността на продадените стоки, чрез прилагане на среден процент на надценката по правилото „над сто“ по следната формула:
ТНн+ТНп
Среден%ТН= ––––––– х 100
(Сн+Сп)–ДДС
Среден %ТН- среден процент на надценката, включена в продажната цена на стоките
ТНн- сумата на търговската надценка на наличните стоки в началото на периода
ТНп- сумата на търговската надценка на постъпилите стоки през периода
Сн- стойността на стоките по продажни цени към началото на периода
Сп- стойността на постъпилите през периода стоки по продажни цени
ДДС- сумата на ДДС, включен в стойността на на продадените стоки по точка 1
Сумата на надценката за продадените стоки е равна на сумата от постъпленията от продадените стоки, умножена по изчисления среден процент.

За да се реализира този метод в Плюс Минус трябва да се има в предвид следното:

 1. При въвеждането на фактурите за покупка като наименование на стоките и услугите е необходимо да се избира поданалитичност СТОКИ:СТОКИ. На този ред в таблицата със счетоводни операции ще се запише 304 СТОКИ:СТОКИ /401 с покупната стойност на стоките.
 2. Самият документ ще се запише като платен или неплатен с покупната стойност. С тази сума той ще влезе в дневника по ДДС и всички останали справки по документи.
 3. В таблицата със счетоводни статии е необходимо да се добавят още два реда с посочените по-горе контировки, отнасящи се за надценките и ДДС върху продажната стойност.
 4. Оборотна ведомост за сметка 304 ще показва началните салда, оборотите и крайните салда за СТОКИ, НАДЦЕНКИ И ДДС. Общата сума ще показва балансовата стойност на стоките.